JAK­TEN P˚ TOM­TEN

TV (Sweden) - - SIDAN 1 -

JUL­KA­LEN­DERN Ve­ten­skaps­man­nen Efraim von Trip­pel­hatt ger sig i väg på en även­tyr­lig ex­pe­di­tion i sitt luft­skepp. Han tän­ker be­vi­sa att tom­ten finns. Med på re­san föl­jer Sel­ma, som vill träf­fa tom­ten och be ho­nom upp­fyl­la hen­nes högs­ta öns­kan.

”Jul­ka­len­dern” är en av tv:s älds­ta tra­di­tio­ner och har sänts var­je år se­dan 1960. ”Sel­mas sa­ga” är ti­teln på årets histo­ria i 24 de­lar och den hand­lar om Sel­ma, som är led­sen över att hen­nes fa­milj mås­te flyt­ta från sitt hus.

I Ve­ten­skaps­a­ka­de­mins sto­ra bygg­nad har Efraim von Trip­pel­hatt ett mö­te om sin se­nas­te upp­täckt: tom­ten finns på rik­tigt och han kan upp­fyl­la män­ni­skors önsk­ning­ar. Efraim har en gam­mal kar­ta och med sitt luft­skepp ska han för­sö­ka ta sig till Tom­tens ri­ke. Sel­ma, som smu­git in i hu­set un­der en snö­storm, hör Efraims te­o­ri­er. Om hon föl­jer med till Tom­tens ri­ke kan hon fram­fö­ra sin in­ners­ta öns­kan: att hen­nes fa­milj får råd att bo kvar i sitt hus.

Sel­ma spe­las av Es­ter Vu­o­ri, 9, som gör sin förs­ta sto­ra roll, och tyc­ker att årets jul­ka­len­der är spän­nan­de och ro­lig.

Jo­han Ul­ve­son, som gör Efraim von Trip­pel­hatt, har stor er­fa­ren­het av Jul­ka­len­dern, ef­tersom han med­ver­kat i fle­ra.

– Den här är den mest fan­ta­si­ful­la, li­te som ett ma­tinéä­ven­tyr. Och det är myc­ket ac­tion, lo­var han i TV14.

TORS­DAG, SVT1, 7.15

Fo­to: SVT

Sel­ma och Efraim von Trip­pel­hatt (Es­ter Vu­o­ri, Jo­han Ul­ve­son) för­sö­ker hit­ta Tom­tens ri­ke i ”Jul­ka­len­dern”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.