Så blir du eko­no­mis­mart

TV Tidningen - - HÖJDARE PÅ WEBBEN -

EQ­no­mics EKO­NO­MI Ons­dag

Om du är en per­son som grubb­lar myc­ket på din eko­no­mi, el­ler ba­ra ställts in­för en peng­afrå­ga du in­te har ett svar på, då är ”EQ­no­mics” pro­gram­met för dig.

– Det finns en onö­dig räds­la för eko­no­mi, att man in­te vet hur man ska gö­ra el­ler i vil­ken än­de man ska bör­ja. Men det är in­te så svårt som många tror, sä­ger pro­gram­le­da­re Ma­ria Bja­ring.

I ”EQ­no­mics” kom­mer väl­kän­da blogg­pro­fi­ler­na Isa­bel­la Löwen­grip och Ping­is Ha­de­ni­us i sex av­snitt gui­da tit­tar­na ge­nom djung­eln som pri­va­te­ko­no­min kan va­ra.

– De är ga­let smar­ta per­so­ner som ger kon­kre­ta tips om var­dags­e­ko­no­min. Igen­kän­ning­en är hög, du kom­mer skrat­ta li­te åt att du in­te ta­git tag i det där med vän­ner som är snyl­ta­re, hur du äger en bud­giv­ning el­ler hål­ler koll på den ge­men­sam­ma eko­no­min, sä­ger pro­gram­le­da­ren Ma­ria Bja­ring.

Stäm­ning­en i pro­gram­met kom­mer va­ra lätt­sam för att av­dra­ma­ti­se­ra nå­got som många kan tyc­ka är job­bigt i var­da­gen.

– ”EQ­no­mics” är som det störs­ta re­nings­ba­det el­ler bäs­ta upp­styr­da för­fes­ten. Det vill vi för­med­la.

Nya av­snitt av ”EQ­no­mics” släpps var­je ons­dag och går se he­la da­gen på af­ton­bla­det.se.

Isa­bel­la Löwen­grip tip­sar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.