Pre­si­den­ten skyr inga me­del

TV Tidningen - - HÖJDARE PÅ WEBBEN -

House of cards SE­RIE Net­flix

Det po­li­tis­ka spe­let fort­sät­ter i den kri­ti­ker­ro­sa­de dra­ma­se­ri­en.

Po­li­ti­kern Frank Un­der­wood ( Ke­vin Spa­cey) har i fy­ra sä­song­er gjort allt för att avan­ce­ra i makt­hi­e­rar­kin i Vi­ta hu­set. Han skyr inga me­del och ma­ni­pu­le­rar al­la om­kring sig.

I fem­te sä­song­en fort­sät­ter Frank Un­der­wood sin pre­si­dent­vals­kam­panj mot den unge re­pu­bli­ka­nen Will Con­way ( Jo­el Kinnaman).

Sam­ti­digt kna­kar hans äk­ten­skap med Clai­re Un­der­wood ( Ro­bin Wright) i fo­gar­na. Ma­kar­na Un­der­wood har all­tid va­rit varand­ras star­kas­te al­li­e­ra­de men nu har de­ras re­la­tion fått dju­pa spric­kor. Ett an­nat pro­blem för Frank är de grä­van­de jour­na­lis­ter­na på Washing­ton He­rald som fort­sät­ter att un­der­sö­ka ett döds­fall och ett för­svin­nan­de som har kopp­ling­ar till Frank.

Sä­song fem präglas av våld­sam­ma makt­spel och nya al­li­an­ser.

Ke­vin Spa­cey och Ro­bin Wright är till­ba­ka som de makt­hung­ri­ga ma­kar­na Un­der­wood.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.