Motvil­lig vän­skap

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

21.30

Unge re­gis­sö­ren Andre­as Öh­man (nu 28 år) fick ett snabbt ge­nom­brott med ”I rym­den finns inga käns­lor” (2010) med Bill Skars­gård. Med ”Bit­ch­kram” tog han ett steg till. Här slår re­gis­sö­rens ge­nu­i­na käns­la för all­ting-film ut i full blom. Su­ve­rän di­a­log. Unga och i stort sett okän­da skå­de­spe­la­re som age­rar hund­ra­pro­cen­tigt na­tur­ligt. Pre­cis rätt rytm i bild­språk, klipp­ning och mu­sik­val. En en­ga­ge­ran­de och över­ras­kan­de histo­ria som loc­kar till bå­de skratt och tå­rar.

Hand­lar om den li­te mot­vil­li­ga vän­ska­pen mel­lan två unga tje­jer ( Lin­da Mo­lin, Fan­ny Ket­ter) på lan­det. En av dem skul­le egent­li­gen ha åkt till New York men kom ald­rig iväg. Fast hon låt­sas det i krö­ni­kor hon skri­ver i lo­kal­tid­ning­en. Och fler kom­pli­ka­tio­ner vän­tar … Adam Lund­gren, se­na­re känd för tv-se­ri­en ”Tor­ka ald­rig tå­rar ut­an hands­kar” och Hå­kan Hell­ström­fil­men ”Känn ing­en sorg”, gör den man­li­ga hu­vud­rol­len. (2012)

HE­LA KÄNSLOREGISTRET Lin­da Mo­lin och Fan­ny Ket­ter i en­ga­ge­ran­de film som fram­kal­lar bå­de skratt och tå­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.