Fram­stå­en­de ar­tis­ter hyl­las

En hyll­ning till svensk mu­sik

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

20.00

I en hyll­nings­kon­sert tol­kas de åt­ta ar­tis­ter som val­des in i Swedish Mu­sic Hall of Fame i år.

Swedish Mu­sic Hall of Fame väl­jer var­je år in en sam­ling betydelsefulla ar­tis­ter. Ce­re­mo­nin hölls i mars och bland dem som val­des in finns namn som Lill-Babs, Mag­nus Ugg­la och The Car­di­gans. Sjung­er de­ras lå­tar gör bland and­ra Ola Sa­lo, Pet­ra Marklund och Kik­ki Da­ni­els­son.

– Man för­vä­nar sig ald­rig så­dant här, jag har ald­rig gjort det. Man blir li­ka över­ras­kad var­je gång. Det är fan­tas­tiskt att få bli upp­märk­sam­mad på det här vi­set, att jag som un­der­hål­la­re får va­ra med i ett så­dant här gäng, sa­de Lill-Babs till TT i vint­ras när det av­slö­ja­des att hon var en av dem som valts in.

The Car­di­gans och Loop­troop Roc­kers, som bå­da fi­rar 25-års­ju­bi­le­um un­der 2017, är de mest sam­ti­da ar­tis­ter­na att väl­jas in.

– Jag är ge­nu­int stolt och glad. Det här be­ty­der att man får ett er­kän­nan­de. Det blir så him­la tyd­ligt när man får stå på ett po­di­um med Lill-Babs, Me­rit Hem­ming­son och Loop­troop att få va­ra med i det här säll­ska­pet ger per­spek­tiv. Det är enormt, sa­de The Car­di­gans-sång­ers­kan Ni­na Pers­son till TT.

ÖVER­RAS­KAD ”Jag trod­de först in­te att det var sant”, sa­de Bar­bro ”Lill-Babs” Svens­son till TT när hon val­des in i Swedish Mu­sic Hall of Fame i mars. Nu sänds en in­spel­ning från ce­re­mo­nin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.