”Jag har haft fan­tas­tiskt kul”

Björn Skifs – 70 år med nö­je

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

20.00

I vå­ras fyll­de Björn Skifs 70 år. Nå­gon pen­sio­ne­ring för den folk­kä­re ar­tis­ten är det dock in­te tal om.

– Jag gil­lar att stå på sce­nen och det skul­le kän­nas kons­tigt att ba­ra ka­pa det ef­ter al­la år. Jag får fort­fa­ran­de så myc­ket ener­gi och vär­me av publi­ken, sä­ger Björn Skifs.

I ”Björn Skifs – 70 år med nö­je” mö­ter pro­gram­le­da­ren Jesper Bör­je­son ju­bi­la­ren i sam­tal om li­vet och kar­riä­ren. Och Björn har hun­nit med en hel del ge­nom åren.

– Man bax­nar li­te själv när man bör­jar tit­ta på allt man gjort. Det har verk­li­gen in­te va­rit bort­kas­ta­de år ut­an det har bli­vit re­sul­tat, sä­ger Björn Skifs och skrat­tar.

Pop­ban­det Slam Cree­pers, där Björn Skifs sjöng, star­ta­des 1963, ett band som bar he­la vägen till England. När grup­pen så små­ning­om splitt­ra­des fort­sat­te han som so­lo­ar­tist. Men Björn har in­te be­grän­sat sig till sång­en ut­an på me­rit­lis­tan finns bland an­nat även mu­si­ka­len ”Spök!”, fil­mer­na ”Strul” och ”Jo­ker” och in­te minst ”Bad­rock” som sam­la­de den svens­ka ar­tis­te­li­ten på som­rar­na i Borg­holms slotts­ru­in på Öland.

– Jag har haft fan­tas­tiskt kul när jag har kas­tat mig mel­lan oli­ka gen­rer.

70 ÅR PÅ 90 MI­NU­TER I do­ku­men­tä­ren mö­ter Björn Skifs pro­gram­le­da­ren Jesper Bör­je­son. De bju­der på sam­tal och klipp från Björns långa kar­riär – bå­de som ar­tist, men ock­så som skå­de­spe­la­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.