Skild­rar ett to­talt splitt­rat USA

The pur­ge: Elec­tion ye­ar

TV Tidningen - - FILM KANALER -

21.00

Med den tred­je fil­men i se­ri­en tog Ja­mes DeMo­naco sitt fram­gångs­ri­ka skräck­kon­cept rakt in i nu­ti­den. Skild­rar ett to­talt splitt­rat USA. Det blir allt tyd­li­ga­re att det fa­scis­tis­ka par­ti som styr lan­det vill ha The pur­ge i tolv tim­mar var­je år. Då är all kri­mi­na­li­tet tillå­ten, in­klu­si­ve mord, och de svar­ta, de fat­ti­ga, de ut­slag­na och ung­doms­gäng­en kan slå ihjäl varand­ra ut­an att sta­ten slip­per ta an­svar för dem. Fil­men ha­de pre­miär mitt un­der fjol­å­rets pre­si­dent­kam­panj i USA och även i fil­men stun­dar pre­si­dent­val. Det fak­tum att det in­te är spö­ken el­ler zom­bi­er som går ba­na­nas, ut­an rik­ti­ga män­ni­skor, ska­par en stund­tals rug­gig obe­hags­käns­la. (2016)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.