Ma­ga­sin man inte muc­kar med

TV Tidningen - - NEWS - JAN- OLOV AN­DERS­SON jan-olov.an­ders­son@af­ton­bla­det.se

Någ­ra gång­er har TV4 för­sökt kon­kur­re­ra med oli­ka pro­gram­kon­cept, of­ta med en li­te yng­re mål­grupp i sik­te. Re­sul­ta­tet har all­tid bli­vit platt fall.

SVT:s ”Go’kväll” le­ver vi­da­re i orub­bat bo som ma­ga­si­net som gäl­ler ti­di­ga kväl­lar tis­dag–lör­dag. Åt­minsto­ne för den ål­ders­grupp som gär­na har tv:n på vid den ti­den, ti­di­ga kväl­lar.

Den här vec­kan – tis­dag 12 sep­tem­ber till och med lör­dag 16 sep­tem­ber – äg­nar man sig stund­tals åt li­te na­vel­skå­de­ri och fi­rar sig själ­va och det är de verk­li­gen vär­da för pro­gram­met fyl­ler 20 år.

Pub­lic ser­vice-tv blir ibland lätt de­spe­ra­ta i sin iver att för­yng­ra sin publik. Gör i värs­ta fall do­kuså­por och re­a­li­ty­se­ri­er som känns mer som re­klam-tv än re­klam-tv:s eg­na pro­gram.

Men ”Go’kväll” känns det som att ing­en rik­tigt vå­gar klad­da på.

Från en halv mil­jon upp till 800 000 tit­ta­re var­je kväll, det är ing­et ens nya che­fer som vill sät­ta sin prä­gel på ut­bu­det, muc­kar med i förs­ta ta­get.

Allt i ”Go’kväll” till­ta­lar san­ner­li­gen inte mig. Är hjärt­ligt trött på mat och inte ett dugg in­tres­se­rad av gör-om-mig-kon­cep­tet.

Men det finns myc­ket an­nat som är bra:

Pro­gram­le­da­re – Pek­ka He­i­no, Pia Her­re­ra (ny i gäng­et), Lin­da Olofs­son, Ing­er Ljung Ols­son och Bep­pe Star­brink – som fram­hä­ver sig själ­va ge­nom att inte fram­hä­va sig själ­va, ut­an ge­nom att va­ra ny­fik­na och aler­ta i sam­ta­len med gäs­ter­na, oav­sett om de är kän­di­sar el­ler inte.

Väl val­da ar­tistupp­trä­dan­den och po­pu­lär­kul­tu­rel­la tips från In­ga­lill Eriks­son, C-G Karls­son, Gö­ran Ever­dahl med fle­ra.

Och så den var­ma stäm­ning­en, som verk­li­gen in­bju­der till sam­tal sna­ra­re än kon­fron­ta­tion.

Slår man sig ned i tvsof­fan för ett ”Go’kväll”av­snitt, känns det näs­tan som att sof­fan är pla­ce­rad där i stu­di­on i Umeå, all­de­les bakom tv-fo­to­gra­fen. Så triv­samt in­tim är stäm­ning­en.

Så in­timt att det känns som att man är i stu­di­on

Pia Her­re­ra. Pek­ka He­i­no. SUCCÉMAGASIN Pro­gram­le­dar­na för ”Go’kväll” lyc­kas fram­hä­va sig själ­va ge­nom att inte fram­hä­va sig själ­va. Stäm­ning­en le­der till sam­tal sna­ra­re än kon­fron­ta­tion, nå­got som gör att ma­ga­si­net är lyc­kat.

Bep­pe Star­brink. Lin­da Olofs­son.

Ing­er Ljung Ols­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.