Kungligt med Jen­ny Alex­an­ders­son

TV Tidningen - - HÖJDARE -

Eu­ro­pas kung­a­hus ba­ra väx­er. Och be­vak­ning­en i ”Kungligt” li­kaså.

– Ald­rig har kung­a­fa­mil­jen va­rit så lik en do­kuså­pa som nu, sä­ger pro­gram­le­da­re Ma­ria Bja­ring.

Af­ton­bla­dets kung­li­ga flagg­skepp är till­ba­ka i ta­blån. ”Kungligt med Jen­ny Alex­an­ders­son” syns dels som en själv­klar del av ”Af­ton­bla­det mor­gon” på tors­dags­mor­go­nen, men fram­för allt som ett po­pu­lärt seg­ment som står helt för sig själv på Af­ton­bla­det. Och nu är pro­gram­met till­ba­ka med sin sjät­te sä­song.

– Det hän­der så otro­ligt myc­ket i kung­a­fa­mil­jen. Frå­gor om apa­nage och tit­lar har ald­rig va­rit så he­ta som nu, sä­ger Ca­ro­li­ne Wi­berg, pro­du­cent.

Ba­ra härom­vec­kan föd­de prin­ses­san So­fia en ny prins och prin­ses­san Ma­de­le­i­ne har an­non­se­rat att hon vän­tar barn igen. Dess­utom vän­tar åter­i­gen ba­bylyc­ka in­om det brit­tis­ka kung­a­hu­set, där Ka­te Midd­le­ton och prins Wil­li­am vän­tar sitt tred­je barn.

– Det är verk­li­gen en ny era in­om den kung­li­ga värl­den, sä­ger pro­gram­le­da­re Ma­ria Bja­ring.

Så vill du ha full koll på de se­nas­te ny­he­ter­na och det he­tas­te skvall­ret in­om den kung­li­ga sfä­ren bör du spa­na in ”Kungligt med Jen­ny Alex­an­ders­son”.

Jen­ny har koll på kung­a­hu­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.