Ett Oscarsno­mi­ne­rat dra­ma

Lion

TV Tidningen - - HÖJDARE -

C Mo­re

Olyc­kan är fram­me när femå­ri­ge Sa­roo som­nar i en tåg­vagn som plöts­ligt sätts i rö­rel­se. När han vak­nar är hans sto­re­bror bor­ta, och Sa­roo stan­nar kvar om­bord tills tå­get når slut­des­ti­na­tio­nen Cal­cut­ta, 150 mil bort. Ef­ter en tid som ga­tu­barn i mång­mil­jonsta­den, ham­nar han på ett barn­hem där per­so­na­len för­sö­ker hit­ta hans fa­milj. När det miss­lyc­kas ad­op­te­ras Sa­roo i stäl­let av ett au­stra­liskt par. Fil­men ”Lion” är ba­se­rad på Sa­roo Bri­er­leys själv­bi­o­gra­fis­ka ro­man ”A long way ho­me”, och no­mi­ne­ra­des till sex Oscars. Den brit­tis­ka tid­ning­en The Gu­ar­di­ans re­cen­sent gav bå­de re­gis­sö­ren Garth Da­vis och åt­ta­å­ri­ge Sun­ny Pa­war, som spe­lar Sa­roo som barn, be­röm för de­ras in­sat­ser.

Dev Pa­tel i rol­len som den vux­ne Sa­roo, som bör­jar sö­ka ef­ter si­na röt­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.