Sa­gan om Har­pos monster­hit

Hit­lå­tens historia – Moviestar

TV Tidningen - - DAGENS -

21.00

Ett in­slag i skol-tv om en skiv­in­spel­ning. Det kan va­ra en an­led­ning till att Har­pos monster­hit ”Moviestar” från 1975 alls spe­la­des in. När lå­ten ”Moviestar” slog ige­nom 1975 blev den en så stor hit att inte ens järn­ri­dån i Ber­lin kun­de stop­pa den. Här be­rät­tas histo­ri­en om lå­ten som nåd­de toppla­ce­ring­ar på lis­tor över he­la värl­den och över­sat­tes till fle­ra språk. Fle­ra ar­tis­ter har gjort co­vers på lå­ten, på 1990-ta­let an­vän­des den dess­utom i fle­ra re­klam­fil­mer.

I dag äg­nar sig Jan ” Har­po” Svens­son mest åt si­na häs­tar på går­den som han dri­ver.

– ”Moviestar” har ju för­sörjt al­la mi­na häs­tar och byggt upp den här går­den, och det är gans­ka fan­tas­tiskt, sä­ger han i fil­men.

Att lå­ten alls spe­la­des in var mest en slump. Det bör­ja­de med att SVT kon­tak­ta­de mu­sik­pro­du­cen­ten Bengt Pal­mers på skiv­bo­la­get EMI och frå­ga­de om de fick kom­ma och gö­ra ett in­slag i skoltv om hur man spe­lar in en ski­va. Var­på Pal­mers frå­ga­de om Har­po ”ha­de nå­gon låt”. Det ha­de han.

Lå­ten spe­la­des se­dan in med bland and­ra An­ni-Frid Lyngstad från Ab­ba på kör, ett fak­tum som ba­ra gjort skim­ret kring lå­ten än stör­re.

Moviestar” har för­sörjt al­la mi­na häs­tar

I dag dri­ver ”Har­po” en häst­gård. BLEV EN FULLTRÄFF Jan ”Har­po” Svens­son hit­ta­de på sitt ar­tist­namn på stå­en­de fot un­der ett mö­te med en brit­tisk skiv­bo­lags­di­rek­tör. Lå­ten ”Moviestar” nåd­de toppla­ce­ring­ar på hit­lis­tor värl­den över.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.