En po­ets syn på li­vet

Me­ning­en med li­vet

TV Tidningen - - DAGENS -

20.00

Vad är me­ning­en med allt? An­na Lind­man tar med sig dik­ta­ren Da­ni­el Boya­ci­oglu till fjäl­len för att dis­ku­te­ra den frå­gan.

Da­ni­el Boya­ci­oglu är po­e­ten som är känd för sitt mo­der­na och sam­hälls­kri­tis­ka till­tal. I den fjär­de de­len av ”Me­ning­en med li­vet” pra­tar han med pro­gram­le­da­ren An­na Lind­man om det­ta, men ock­så om sitt sy­ri­ansk-krist­na arv och hur han ba­lan­se­rar mel­lan de bå­da. Boya­ci­oglus förs­ta dikt­sam­ling ”Istäl­let för hip­hop” kom 2003 och han har vun­nit SM i po­etry slam två gång­er.

2011 cyk­la­de Da­ni­el Boya­ci­oglu till Gi­bral­tar för att hit­ta in­spi­ra­tion. SAMTALAR Da­ni­el Boya­ci­oglu slog ige­nom som po­et med sin dikt­sam­ling 2003. Han ta­lar om li­vet med An­na Lind­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.