Ir­ländsk dröm om häst­ho­var

Lo­ving Lor­na

TV Tidningen - - DAGENS -

20.00

17-åri­ga Lor­na har levt med häs­tar i he­la sitt liv och dröm­mer om en fram­tid som hov­sla­ga­re. I do­ku­men­tä­ren ”Lo­ving Lor­na” följs hon av två svens­ka fil­ma­re. Bal­lymun är en sli­ten för­ort till Dublin. Där har 17-åri­ga Lor­na bott i he­la sitt liv med si­na för­äld­rar och sys­kon. Or­ten har all­tid haft en stark häst­kul­tur och även Lor­nas fa­milj job­bar med häs­tar. Lor­na själv fick häs­ten Big Foot av sin pap­pa när hon ba­ra var ett år. Nu dröm­mer hon om att bli hov­sla­ga­re, ett mans­do­mi­ne­rat yr­ke på Ir­land.

– Jag har ald­rig sett en kvinn­lig hov­sla­ga­re. Mi­na vän­ner vet inte ens vad det är, de vill bli skön­hets­te­ra­peu­ter el­ler job­ba med tu­rism, sä­ger hon och fort­sät­ter:

– Om nå­gon skul­le ifrå­ga­sät­ta mig och sä­ga att ”det här kan du inte gö­ra för att du är kvin­na” skul­le jag sä­ga: ”synd, för det är det jag vill gö­ra”, sä­ger hon i fil­men.

De svens­ka fil­mar­na och syst­rar­na An­ni­ka och Jessica Karls­son har följt Lor­na un­der fle­ra år och skild­rar hen­nes liv när hon tar hand om sin häst, trä­nar sig i hov­slag­ning och um­gås med si­na vän­ner. Sam­ti­digt mås­te Lor­na käm­pa med sin on­da rygg. Kom­mer den att hål­la för det yr­ke hon dröm­mer om?

Jag har ald­rig sett en kvinn­lig hov­sla­ga­re

ÄLS­KAR HÄS­TAR Häs­ten Big Foot är 17-åri­ga Lor­nas bäs­ta vän. Den fick hon av sin pap­pa när hon var ett år. Do­ku­men­tä­ren hand­lar om Lor­na och hen­nes häst­to­ki­ga fa­milj i Bal­lymun på Ir­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.