En far­lig sekt­le­da­re

Barn­hems­sek­ten

TV Tidningen - - DAGENS -

22.45

På 1960-ta­let star­tar det au­stra­lis­ka pa­ret An­ne och Bill Ha­mil­ton-Byr­ne en apo­ka­lyp­tisk sekt. Sek­ten blir ock­så upp­växt­plat­sen för ett an­tal ogil­tigt ad­op­te­ra­de barn som far il­la un­der många år. I do­ku­men­tä­ren ”Barn­hems­sek­ten” skild­ras histo­ri­en om An­ne Ha­mil­tonByr­ne och hen­nes sekt ”The Fa­mily” där hon upp­fost­ra­de bar­nen, sam­ti­digt som de blev slag­na, tving­a­des ta dro­ger och fick sväl­ta. När bar­nen be­fri­a­des i slu­tet av 80-ta­let av­slö­ja­des san­ning­en för om­värl­den.

EN FANATIKER Ka­ris­ma­tis­ka An­ne Ha­mil­ton-Byr­ne var över­ty­gad om att hon var en le­van­de gud och ska­pa­de en sekt.

Mel­lan 1968 och 1975 ”ad­op­te­ra­des” ett fler­tal barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.