Min­nen från en svun­nen tid

Klass­fes­ten

TV Tidningen - - DAGENS -

20.00

Vad kan kän­di­sar­na egent­li­gen om sin hög­sta­di­e­tid? Nu har det bli­vit Pe­ter Mag­nus­sons tur att gril­las på sitt ton­år­sliv.

Att min­nas hög­sta­di­e­ti­den är of­ta för­e­nat med bå­de ljuv nostal­gi och skämskud­de.

I ”Klass­fes­ten” har kän­da an­sik­ten un­der hit­tills tre av­snitt fått vri­da kloc­kan till­ba­ka och täv­la om vem som kom­mer ihåg mest från hög­sta­di­et. Den­na vec­ka med­ver­kar skå­de­spe­la­ren och ko­mi­kern Pe­ter Mag­nus­son. Han minns sin hög­sta­di­e­tid med vär­me.

– Det känns ve­mo­digt att tän­ka på hög­sta­di­eå­ren, men val­pig­he­ten vi al­la be­satt då är ju en av li­vets bäs­ta in­gre­di­en­ser. Att vil­ja allt men inte kun­na nå­got. Så var det för mig. Så är det i och för sig li­te nu ock­så.

De pin­sam­ma min­ne­na hål­ler han för sig själv men ro­li­gast var en klass­re­sa till Stor­li­en när han gick i ni­an. I pro­gram­mets in­slag ”kvarts­sam­ta­let” får tit­tar­na nys om bå­de vin­stöl­der och olov­lig bil­kör­ning.

– Jag re­kom­men­de­rar det inte, sä­ger han.

I pro­gram­met täv­lar ock­så sång­ers­kan Per­nil­la Wahl­gren som inte hann med sko­lan och där­med får täv­la mot ett fan i kun­skap om sig själv.

Wahl­gren Sång­ers­kan Per­nil­la i av­snit­tet. med­ver­kar ock­så TES­TAR MINNET Skå­de­spe­la­ren och ko­mi­kern Pe­ter Mag­nus­son sätts på hår­da prov. Han ser till­ba­ka på hög­sta­di­e­ti­den med vär­me. ”Val­pig­he­ten vi be­satt då är ju en av li­vets bäs­ta in­gre­di­en­ser”, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.