Slår inga gnis­tor

Trub­bel i pa­ra­di­set

TV Tidningen - - DAGENS -

22.15

Ame­ri­kansk ko­me­di om någ­ra par som åker till en pa­ra­di­sö för att få ord­ning på si­na för­hål­lan­den. Där ska ett par gå hos en psy­ko­log, men det vi­sar sig att även de and­ra pa­ren, som ba­ra ha­de tänkt roa sig, ock­så mås­te del­ta i te­ra­pi­ses­sio­ner­na. Då av­slö­jas även ska­van­ker i de­ras för­hål­lan­den.

Ett gäng bra skå­de­spe­la­re – Vin­ce Vaughn, Ja­son Ba­te­man, Jon Fav­reau, Kris­ten Bell, Kristin Da­vis, Je­an Re­no och svens­ka Ma­lin Åker­man är al­la kän­da namn – men det slår inga gnis­tor om var­ken re­pli­ker­na el­ler sam­spe­let.

Där­e­mot gör sig spel­plat­sen – ön Bo­ra Bo­ra i Frans­ka Po­ly­ne­si­en i Stil­la ha­vet – myc­ket bra på film. (Couples retre­at, 2009)

ÖVERRASKNING Pa­ren som sam­man­strå­lar på en pa­ra­di­sö ham­nar i en an­nan si­tu­a­tion än de tänkt sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.