Sand­ra Bul­lock i sitt livs roll

Our brand is cri­sis

TV Tidningen - - FILM KANALER -

20.00

Ame­ri­kansk dra­ma­ko­me­di som är en spel­film in­spi­re­rad av de hän­del­ser som skild­ra­des i Rachel Boyn­tons dokumentär från 2005 med sam­ma namn. Det hand­lar om pre­si­dent­kam­pan­jen i Bo­li­via år 2002 och hur två ri­va­li­se­ran­de ame­ri­kans­ka pr-män­ni­skor tar sig an varsin kan­di­dat och lå­ter dem smuts­kas­ta varand­ra. En av dem spe­las av Sand­ra Bul­lock, i en av sitt livs bäs­ta rol­ler, den and­ra av Bil­ly Bob Thorn­ton. I öv­ri­ga rol­ler åter­finns bland an­nat Scoot McNairy, Ant­ho­ny Mac­kie, Ann Dowd, Jo­aquim de Al­mei­da och Zoe Ka­zan. En film som ef­fek­tivt skild­rar hur ame­ri­ka­ners idéer kanske inte all­tid fun­ge­rar i and­ra kul­tu­rer. (2015)

Två pr-agen­ter tar sig an varsin kan­di­dat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.