”Gäs­ter­na ska kun­na va­ra sig själ­va”

Bredd och djup i ett rum där gäs­ter­na ska kän­na sig tryg­ga. Det är må­let för ”Skavlan”, pratsho­wen som nu är till­ba­ka med en ny sä­song.

TV Tidningen - - NEWS - An­na Hed­lund ab­tv@tt.se

Det har bli­vit dags för tolv nya av­snitt av ”Skavlan” att un­der­hål­la SVT:s tit­ta­re. Pratsho­wen har med sin bredd av gäs­ter och sitt lätt­sam­ma till­tal bli­vit en rik­tig in­sti­tu­tion i tv-ru­tan. Men pro­gram­le­da­ren Fred­rik Skavlan ogil­lar när hans pro­gram re­du­ce­ras till ”mys­sof­fa”.

– Jag vill få till nå­gon typ av bild­ning bå­de för mig och tit­tar­na. I var­je pro­gram vill jag ha en gäst som inte al­la kän­ner till och som nor­malt skul­le ha ham­nat på SVT väl­digt sent på kväl­len. Jag har bli­vit mer och mer upp­ta­gen av in­ne­hål­let och att ibland ut­ma­na den här­li­ga stäm­ning­en så att publi­ken vak­nar upp, sä­ger han.

Vill inte för­änd­ra

Un­der he­la ti­den har for­ma­tet och upp­läg­get va­rit un­ge­fär det­sam­ma, nå­got Fred­rik Skavlan skämt­samt skyl­ler på sin ovil­ja till för­änd­ring.

– Paul Si­mon har en låt som he­ter ”One trick po­ny”, en cir­kus­häst som ba­ra kan en sak. Så kän­ner jag mig, sä­ger pro­gram­le­da­ren och skrat­tar. – Nej, men det hand­lar om att ska­pa en at­mo­sfär där gäs­ter­na kän­ner att de kan va­ra sig själ­va och att här är det lätt att pra­ta. Man kan stäl­la vil­ka frå­gor som helst men man vill inte att de ska gö­ra bort sig för att de är ner­vö­sa. Jag vill att de ska kän­na sig tryg­ga. Då blir det fair play, fort­sät­ter han. For­ma­tet är en trygg­het för ho­nom själv ock­så, sär­skilt i stun­der när nå­gon rik­tigt stor gäst vän­tar i ku­lis­ser­na. Sång­ers­kan Ade­le till ex­em­pel.

– Jag minns när vi ha­de en oer­hört jet­lag­gad Ade­le i stu­di­on, men som än­då gav en här­lig intervju och se­dan gick upp på sce­nen och gjor­de ”Hel­lo” på en tag­ning, den satt som ett pil­kast mitt i prick. Att hö­ra det li­ve var helt otro­ligt. Då blir man star­struck.

Po­li­tisk in­rikt­ning

I den nya och ar­ton­de sä­song­en har re­dak­tio­nen valt en li­te mer tyd­ligt po­li­tisk in­rikt­ning än ti­di­ga­re, på grund av det rå­dan­de världs­lä­get och det ökan­de in­tres-

Jag vill få till nå­gon typ av bild­ning

se för in­ter­na­tio­nell po­li­tik som har no­te­rats hos publi­ken.

– Vi har ju va­rit po­li­tis­ka förr, men nu drar vi till USA och för­sö­ker träf­fa rös­ter där bor­ta som kanske an­nars inte va­rit så in­tres­san­ta för oss för­ut.

Den här in­rikt­ning­en in­ne­fat­tar ock­så li­te av det han vill att ”Skavlan” ska va­ra för tit­tar­na.

– Jag vill att pro­gram­met ska ge tit­tar­na en käns­la av SVT som de inte får av de and­ra tv-ka­na­ler­na. Att de blir li­te klo­ka­re, att det inte känns som bort­kas­tad tid att tit­ta på. Jag kän­ner ett an­svar där.

Ade­le.

Noo­mi Ra­pa­ce. Ri­han­na. Ag­ne­ta Fält­skog. Jens Stol­ten­berg. Prin­ses­san Ma­de­le­i­ne och Chris O’Neill. Lio­nel Rit­chie. Sha­ki­ra. Ko­fi An­nan. Bru­no Mars.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.