Dags för hös­tens ro­li­gas­te tv

TV Tidningen - - HETAST & KALLAST - JAN- OLOV AN­DERS­SON jan-olov.an­ders­son@af­ton­bla­det.se

Sma­ken är ju som ba­ken. Kanske är det där­för pub­lic ser­vice-tv läg­ger Gro­te­sco- gäng­ets nya humorserie så pass sent som kloc­kan 22.00 på fre­dags­kväl­lar.

Det är hu­mor som spre­tar åt al­la tänk­ba­ra håll. Som kanske in­te rik­tigt går hem i al­la så kal­la­de stu­gor. ”Grotescos sju mäs­ter­verk” – start i SVT1 fre­dag 3 no­vem­ber – är egent­li­gen åt­ta (!) halv­tim­mes­långa av­snitt som har un­der­tit­lar som en sci fi-val­va­ka, en no­vell­film, en as­so­ci­a­tiv sa­tir, en moc­ku­men­tär, ett sketch­pro­gram och en me­ta-thril­ler.

Pre­miärav­snit­tet he­ter ”Flyk­ting­kri­sen – en mu­si­kal”. Och det är pre­cis vad det är. Man har ton­satt pe­ri­o­den ju­ni–no­vem­ber 2015 när Sve­ri­ge tog emot fler asyl­sö­kan­de än nå­gon­sin. Henrik Dorsin spe­lar stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven och det rap­pas och sjungs pop, ope­ra, mu­si­kal och al­la möj­li­ga tänk­ba­ra mu­si­ka­lis­ka gen­rer. Det är kniv­skarp sa­tir i Has­seå­ta­ges an­da, om hur po­li­ti­ker­na se­dan har vänt kap­pan ef­ter vin­den.

And­ra av­snit­tet ”För­äld­ra­mö­tet – ett kam­mar­spel” är helt an­norlun­da. Hög igen­kän­nings­fak­tor för al­la för­äld­rar som va­rit på ett så­dant mö­te på för­sko­lan. Pra­tet om ge­nustänk och nyt­tig mat, den pin­sam­ma tyst­na­den när det ska väl­jas klass­för­äld­rar, de förs­ta tio mi­nu­ter­na skrat­tar man hejd­löst trots att hu­morn egent­li­gen ba­ra är en var­dags­re­a­lis­tisk skild­ring. Men se­dan spå­rar det ur å det grövs­ta …

Styr­kan hos Gro­te­scogäng­et är att upp­fin­nings­ri­ke­do­men in­te tycks ha någ­ra grän­ser. Att man vå­gar ta in all­va­ret mitt i ga­len­ska­per­na. Att man är så mu­si­ka­lis­ka. Och att man här, än­nu en gång, vi­sar att man är så myc­ket mer än grup­pens mest kän­da stjär­nor, Dorsin och Per An­ders­son. Hös­tens ro­li­gas­te tv!

Det är hu­mor som spre­tar åt al­la tänk­ba­ra håll

GALET ALL­VAR Gro­te­sco-gäng­et bju­der på upp­fin­nings­rik, gräns­lös hu­mor och kniv­skarp sa­tir kan­tad av al­la möj­li­ga tänk­ba­ra mu­si­ka­lis­ka gen­rer. Pre­miärav­snit­tet hand­lar om flyk­ting­mot­ta­gan­det 2015.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.