Med sik­tet in­ställt på en hu­mor­suc­cé

Det har gått sju år se­dan sist, men nu kom­mer Gro­te­scogäng­et med en tred­je sä­song av sin humorserie. – Jag tyc­ker att det är det bäs­ta vi har gjort, sä­ger Henrik Dorsin om ”Grotescos sju mäs­ter­verk”.

TV Tidningen - - HETAST & KALLAST -

Hu­mor­kol­lek­ti­vet Gro­te­sco har fått många fans med sin ab­sur­da hu­mor och si­na gal­na sket­cher som drar åt al­la håll. Num­mer som ”Ett ki­lo mjöl”, ”Bö­gar­nas fel” och ”Bes­te­far og jeg” från se­ri­ens förs­ta sä­song­er 2007 och 2010 blev enormt po­pu­lä­ra och le­ver vi­da­re på nä­tet.

De se­nas­te åren har en­semb­len, som i dag be­står av tolv per­so­ner, gjort fler än 170 fö­re­ställ­ning­ar av ”Gro­te­sco på Sca­la – En nä­ra­dö­den­re­vy”. Till sist blev det en öpp­ning för att gö­ra tv igen.

– Jag tyck­te att det var spän­nan­de för att det var så länge se­dan. Det skul­le va­ra in­tres­sant att se vad vi kom­mer på nu när vi är äld­re. Var ham­nar vi i idéer­na? sä­ger Henrik Dorsin.

Om ett land i för­änd­ring

Den nya sä­song­en kret­sar kring svensk men­ta­li­tet och var­dag, och hur Sve­ri­ge för­änd­ras. Var­je av­snitt har en egen te­ma­tik och gen­re: ett sur­re­a­lis­tiskt kam­mar­spel, en mu­si­kal, en moc­ku­men­tär, en still­sam no­vell­film, en me­tathril­ler, en val­va­ka, en del om mo­ral­pa­nik och ett su­pertram­sigt sket­chav­s­nitt.

– Det som slog mig var att det var lät­ta­re att hit­ta på de gal­na idéer­na för­ut. Den nya sä­song­en är lite svar­ta­re och lite mer ana­ly­tisk, sä­ger Henrik Dorsin.

Se­dan för­ra sä­song­en har många i grup­pen fått bå­de barn och mer er­fa­ren­het. Det re­sul­te­ra­de i en mer ef­fek­tiv in­spel­ning och ett sche­ma som höll.

– Al­la som är med har bli­vit bätt­re på det vi gör, på att skå­de­spe­la och för­med­la det vi vill få fram. Det kanske er­sät­ter den ung­dom­li­ga ”nu kör vi”-ga­len­ska­pen, sä­ger Henrik Dorsin och fort­sät­ter:

– Jag tyc­ker att vi har kun­nat ka­na­li­se­ra vår för­må­ga och gö­ra det vi he­la ti­den ve­lat gö­ra.

Han tror att fan­sen kom­mer att kän­na igen sig, och han har för­stått att de är väl­digt de­di­ke­ra­de.

– Jag mär­ker i publi­ken att folk kan re­pli­ker­na och mi­mar med i vis­sa sket­cher. En del gick på fö­re­ställ­ning­ar­na fle­ra gång­er, och en per­son tryck­te upp t-shirts med ci­tat till he­la en­semb­len.

Al­la som är med har bli­vit bätt­re

Rolf Pihl­man är till­ba­ka

Vis­sa av roll­fi­gu­rer­na är till­ba­ka, bland and­ra den gö­te­borgs­ke

mu­sik­pro­du­cen­ten Rolf Pihl­man. Han stod för pa­us­un­der­håll­ning­en i Me­lo­di­festi­va­len 2009, och fi­nal­num­ret ”Tinga­li­in” ska­pa­de di­plo­ma­tiskt ra­bal­der un­der Eu­ro­vi­sion i Moskva.

– Jag tyc­ker att Rolf Pihl­man är väl­digt ro­lig att gö­ra. Det kom­mer av sig självt, jag vet pre­cis hur han äter, sit­ter och står. I den nya sä­song­en job­bar han på en by­rå som gör Youtu­be­klipp och för­ser ung­do­mar med sel­fie­pin­nar, sä­ger Henrik Dorsin.

Han­na Dorsin. Li­nus Eklund-Adolp­h­son. Ja­kob Set­ter­berg. Per An­ders­son. Ri­kard Ulvs­ham­mar. Em­ma Mo­lin. An­na Vnuk. Per Ga­va­tin. Jo­nas Kahnlund. Mic­ke Lind­gren. Em­ma Pe­ters. Henrik Dorsin. Det här är hu­mor­kol­lek­ti­vet Gro­te­sco:

Emi­lie Tör­nqvist/ TT ab­tv@tt.se ”Ove Sund­berg”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.