Ko­den till fram­ti­den

Pro­gram­me­ra me­ra 2.0

TV Tidningen - - DAGENS -

18.45

Da­ta­kod är en del av vår var­dag. Et­tor och nol­lor kan för­vand­las till en spel­bild el­ler en text, och även so­ci­a­la me­di­er styrs av pro­gram­me­ring.

Re­ge­ring­en har be­slu­tat att pro­gram­me­ring ska in­fö­ras i den svens­ka sko­lan re­dan från förs­ta klass, men många lä­ra­re sak­nar ut­bild­ning i pro­gram­me­ring. När UR:s ”Pro­gram­me­ra me­ra 2.0” star­tar för sä­song­en är syf­tet att in­spi­re­ra bå­de lä­ra­re och mel­lan­sta­di­e­e­le­ver. Del­ta­gar­nas lo­gis­ka tän­kan­de, kun­ska­per och sam­ar­bets­för­må­ga sätts som van­ligt på prov ge­nom en rad oli­ka tuf­fa ut­ma­ning­ar. Pro­gram­le­da­re och in­spi­ra­tör är Ka­rin Ny­gårds.

Eli­na, Ja­ne och Si­las. GER UT­MA­NING­AR Ka­rin Ny­gårds le­der pro­gram­met som ska in­spi­re­ra lä­ra­re och ele­ver till att lä­ra sig om kod­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.