”De är jät­te­ro­li­ga att sjunga”

Mo­ra­eus med me­ra

TV Tidningen - - DAGENS -

Sa­rah Ri­e­del har gjort sig känd som jazz- och vis­sång­ers­ka i skan­di­na­visk no­ir stil. I ”Mo­ra­eus med me­ra” tol­kar hon Kristi­na Lugn. Sa­rah Ri­e­del har vid fle­ra till­fäl­len fram­fört dra­ma­ti­kern, po­e­ten och aka­de­mi­le­da­mo­ten Kristi­na Lugns tex­ter, bland an­nat i fö­re­ställ­ning­ar på Stads­tea­tern i Stock­holm. 2015 släpp­te Ri­e­del en ski­va där hon tol­kar 15 dik­ter av Kristi­na Lugn ton­sat­ta av bland and­ra hen­ne själv. När de bå­da nu är gäs­ter i ”Mo­ra­eus med me­ra” kan vi vän­ta oss ett smak­prov.

– Kristi­na lä­ser och jag sjung­er pre­cis som vi gjor­de i fö­re­ställ­ning­en, fast här blir det en lite kor­ta­re ver­sion, sä­ger Sa­rah Ri­e­del.

Sa­rah upp­täck­te Kristi­nas po­e­si och ly­rik re­dan som ton­å­ring och sjöng re­dan då någ­ra lå­tar som hen­nes pap­pa, Ge­org Ri­e­del, ha­de ton­satt. Hon be­skri­ver Kristi­na Lugns tex­ter som del­vis van­sin­ni­ga men be­fri­an­de.

– De är jät­te­ro­li­ga att sjunga. Hon skri­ver om allt i li­vet, fun­da­men­ta­la sa­ker som läng­tan, sorg och dö­den. Det är in­te så snyggt och till­rät­ta­lagt, sä­ger Sa­rah Ri­e­del.

I pro­gram­met med­ver­kar även Da­ni­el Nor­berg, Li­sa Nils­son och Pa­ne­toz.

blir mu­sik. Kristi­na Lugns tex­ter

TOL­KAR LUGN ”Det krävs mod för att vå­ga ta upp de äm­nen som Kristi­na Lugn gör i si­na tex­ter”, sä­ger sång­ers­kan och kom­po­si­tö­ren Sa­rah Ri­e­del. I pro­gram­met gör hon mu­sik av Lugns dik­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.