The stair­ca­se

TV Tidningen - - HÖJDARE PÅ WEBBEN -

Net­flix

Do­ku­men­tär­se­ri­en ”The stair­ca­se” hand­lar om hur för­fat­ta­ren Michael Pe­ter­sons fru Kathleen hit­tas död 2001 vid fo­ten av trap­pan i de­ras hem i Dur­ham, USA. Till en bör­jan fanns det inga miss­tan­kar om att ma­ken skul­le va­ra in­blan­dad i döds­fal­let, men så små­ning­om bör­ja­de po­li­sen och ut­re­dar­na tviv­la på hans histo­ria. I se­ri­en, som för­u­tom ori­gi­nal­se­ri­en be­står av ny­in­spe­la­de av­snitt om bland an­nat den nya rättegången som in­led­des 2017, mö­ter vi bland and­ra Michael Pe­ter­son själv, hans barn och hans ad­vo­kat.

”The stair­ca­se” är gjord av bland and­ra Je­anXa­vi­er de Lest­ra­de.

Var hust­runs död en olyc­ka el­ler in­te?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.