Ro­li­ga sket­cher

Yr­rol – en ko­los­salt ge­nom­tänkt film

TV Tidningen - - DAGENS -

20.00

Svensk ko­me­di av och med Lor­rygäng­et med Pe­ter Dal­le i spet­sen. Öv­ri­ga fas­ta med­lem­mar då var Claes Måns­son, Su­zan­ne Reu­ter, Johan Ul­ve­son och Ul­la Skoog. Ti­teln är ”Lor­ry” bak­läng­es ef­ter oe­nig­het om rät­tig­he­ter­na till nam­net. Många sket­cher löst sam­man­knut­na, de fles­ta om kär­lek, sex och re­la­tio­ner. Någ­ra and­ra hand­lar om fa­mil­jen Cos­by på fins­ka, kvin­no­miss­han­del, hur man fi­rar che­fens 50-års­dag och pe­do­fi­len far­bror Bos­se. Ett par är klas­si­ker, men någ­ra upp­kast är ut­an po­äng. Guld­bag­ge­be­lö­nad för bäs­ta ma­nus och skå­de­spe­la­re, Su­zan­ne Reu­ter. En ny film med gäng­et – och nya, yng­re ko­mi­ker som Björn Gustafsson och Nour El Re­fai – har pre­miär se­na­re i år. Den he­ter ”Lyr­ro – ut&in­vand­rar­na”. (1994)

Ste­ven Se­a­gal spe­lar bå­tens kock.

EN, TVÅ, TRE, FYR! Klas­sisk scen med Lor­ry-gäng­et som Fräls­nings­ar­mén. Su­zan­ne Reu­ter fick en Guld­bag­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.