”Väl­digt fin ga­la att få le­da”

Polar mu­sic pri­ze

TV Tidningen - - DAGENS -

20.00 Det har bli­vit dags att dela ut Po­lar­pri­set. I Vin­ter­träd­går­den på Grand Ho­tel får pris­ta­gar­na ta emot pri­set ur kung­ens hand.

Det tu­de­la­de pri­set som är på en mil­jon var­de­ra går till hård­rocks­grup­pen Metallica och Af­gha­nis­tan Na­tio­nal In­sti­tu­te of Mu­sic. Pro­gram­le­dar­na Til­de de Pau­la Eby och Jesper Bör­jes­son guidar tittarna ge­nom fi­ran­det.

– Det är en väl­digt fin ga­la att få le­da, med många spän­nan­de män­ni­skor på plats. Den at­tra­he­rar verk­li­gen bå­de de störs­ta ar­tis­ter­na i Sve­ri­ge och in­ter­na­tio­nellt, sä­ger Til­de de Pau­la Eby.

Hon har lett ga­lan många gång­er, fler än hon minns på rak arm.

– Mitt in­tryck är att pris­ta­gar­na blir väl­digt tag­na och be­rör­da när de väl är på plats. Det är pam­pigt, kung­a­fa­mil­jen är på plats och så hyl­las de av fan­tas­tis­ka svens­ka mu­si­ker.

TV4 di­rekt­sän­der från ban­ket­ten. Vill man se den kung­li­ga pri­sce­re­mo­nin i sin hel­het kan man tit­ta på TV4 Play från kloc­kan 18.00. Bland an­nat kom­mer en av Af­gha­ni­stans störs­ta kvinn­li­ga ar­tis­ter, Ary­a­na Say­eed, att upp­trä­da. Hon får säll­skap av bland and­ra Lo­reen, Lo­ney De­ar, Ghost och Den­nis Lyx­én.

Ja­mes Het­fi­eld i Me­ta­li­li­ca. Jesper Bör­jes­son. ÅTER­KOM­MAN­DE GÄSTER ”Metallica spe­lar of­ta i Sve­ri­ge och har ett starkt, kär­leks­fullt band till si­na svens­ka fans”, sä­ger Til­de de Pau­la Eby som le­der oss ge­nom Po­lar­pris­ga­lan där ban­det får pris.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.