Ig­gy Pop i ex­pe­ri­men­tell film

En film om ingen­ting

TV Tidningen - - DAGENS -

20.00

Iko­nen Ig­gy Pop med­ver­kar i en ex­pe­ri­men­tell do­ku­men­tär där han ger röst åt en po­e­tisk roll­fi­gur som har nam­net – Ingen­ting.

Han har kal­lats för pun­kens gud­fa­der och an­ses va­ra en av rock­histo­ri­ens mest in­fly­tel­se­ri­ka ar­tis­ter. Ig­gy Pop, som har hun­nit fyl­la 71 år, slog ige­nom med sitt band The Stoo­ges i slu­tet av 1960-ta­let och har bland an­nat sam­ar­be­tat med Da­vid Bowie och svens­ka Ted­dy­be­ars. Hans låt ”Lust for li­fe” från 1977 är led­mo­tiv i fil­men ”Trains­pot­ting”.

Vi är vana vid att se ho­nom hop­pa runt på sce­nen, för­vå­nans­värt vig för sin ålder, i bar över­kropp och lågt skur­na jeans. Här gör han dock ett mer still­samt fram­trä­dan­de. I den ex­pe­ri­men­tel­la ”K spe­ci­al”-do­ku­men­tä­ren ger hans mör­ka stäm­ma röst åt ”roll­fi­gu­ren” Ingen­ting. Ingen­ting är trött på att va­ra miss­för­stådd och vill stå upp för sin sak.

Det är en mo­no­log be­stå­en­de av po­e­tis­ka ob­ser­va­tio­ner, små myste­ri­er och dju­pa­re in­sik­ter som vävs sam­man. Sam­ti­digt vi­sas bil­der från he­la värl­den där 62 fo­to­gra­fer har fil­mat i 70 län­der. I Sve­ri­ge ha­de fil­men pre­miär på Tem­po do­ku­men­tär­fes­ti­val i mars i år.

LÅNAR UT RÖS­TEN Ig­gy Pops so­lo­kar­riär kan bäst be­skri­vas som bro­kig, och de kom­mer­si­el­la fram­gång­ar­na har i stort sett ute­bli­vit. I en mo­no­log ger han nu röst åt ”roll­fi­gu­ren” Ingen­ting.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.