Fy­ra äk­ten­skap

Kvin­nors väntan

TV Tidningen - - DAGENS - Av Jan-Olov Andersson

21.45

Ing­mar Berg­mans (1918–2007) första ko­me­di. Hand­lar om fy­ra kvin­nor – spe­la­de av Ani­ta Björk (1923–2012), Ma­jBritt Nils­son (1924–2006), Eva Dahl­beck (1920– 2008) och Ai­no Tau­be (1912–1990) – som i väntan på män­nens an­komst till som­mar­hu­set i skär­går­den be­rät­tar historier om si­na äk­ten­skap för varand­ra.

Fil­mens höjd­punkt är en klas­sisk his­scen med Eva Dahl­beck och Gun­nar Björnstrand (1909– 1986). I boken ”Bil­der” be­rät­tar re­gis­sö­ren att sce­nen har verk­lig­hets­bak­grund, att han och hans and­ra hust­ru ha­de ett lik­nan­de sam­tal se­dan de bli­vit utelåsta och till­bring­at en hel natt i en trap­pa. Han skri­ver ock­så om sin kluv­na in­ställ­ning till film­ko­mik i all­män­het, hur hans för­hål­lan­de till ko­mik va­rit kom­pli­ce­rat: ”Som barn an­sågs jag va­ra oge­myt­lig och lätt­så­rad. Det het­te re­dan från bör­jan att ’Ing­mar har ing­en hu­mor’”.(1952)

KO­ME­DI OM FÖR­HÅL­LAN­DEN Eva Dahl­beck och Gun­nar Björnstrand ses i Ing­mar Ber­mans första ko­me­di.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.