Bau­ta

TV Tidningen - - DAGENS -

23.05

I sä­song­ens sista av­snitt drivs det som van­ligt friskt med politisk kor­rekt­het. Stats­mi­nis­tern star­tar krig med Ryss­land (men ba­ra på rö­da da­gar) för att sät­ta li­te sprutt på sa­ker och ting. Ryss­land bå­de tjuv­star­tar och bom­bar jät­te­hårt, fast man kom­mit över­ens om att det skul­le va­ra la­gom hårt.

Catri­ne Lun­dell är en av skå­di­sar­na.

VA­RI­E­RAR SIG ”Al­la fö­re­ställ­ning­ar är oli­ka, jag spe­lar ju mot publi­ken. Det finns inga reg­ler”, sä­ger Carl-Ei­nar Häck­ner. Nu sänds hans ”Skär­vor”, in­spe­lad på på Af­ton­stjär­nan i Gö­te­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.