Myc­ket kli­ché­er

Som­ma­ren 92

TV Tidningen - - DAGENS -

21.30

En dansk film som skild­rar hur de­ras fot­bolls­lands­lag sen­sa­tio­nellt vann fot­bolls-EM i Stock­holm 1992. I cent­rum står trä­na­ren Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen (1937– 2014), bra spe­lad av Ul­rich Thom­sen, Trä­na­ren var ifrå­ga­satt, då Dan­mark mis­sa­de att kva­li­fi­ce­ra sig till tur­ne­ring­en. De fick se­dan en fri­bil­jett, då Ju­go­sla­vi­en ute­slöts, se­dan kri­get på Bal­kan ha­de ta­git fart. En an­nan av hu­vud­per­so­ner­na är en av hjäl­tar­na i la­get, Kim Vil­fort ( Cy­ron Mel­vil­le). Han läm­na­de la­get un­der tur­ne­ring­en för att åka hem till sin fru ( Bir­git­te Hjort Sø­ren­sen) och de­ras can­cer­sju­ka dot­ter. Fa­mil­jen över­ta­la­de ho­nom att åter­vän­da till tur­ne­ring­en. Jag som äls­kar fotboll och den här dans­ka ge­ne­ra­tio­nen med brö­der­na Michael och Bri­an Laud­rup och mål­vak­ten Pe­ter Sch­meichel, tyc­ker fil­men är kul att se. Men egent­li­gen är den ing­et vi­da­re. Myc­ket kli­ché­er. Och ar­kiv­ma­te­ri­a­let med de rik­ti­ga mat­cher­na, går in­te alls ihop med de ny­in­spe­la­de re­kon­struk­tio­ner­na av vad som hän­de på pla­nen. (Som­me­ren ’92, 2015)

DANS­KA HJÄL­TAR Allt kret­sar kring det dans­ka fot­bolls­lands­la­get och om hur de vann EM i Stock­holm 1992.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.