”Det blir över­rask­ning­ar”

Bin­go­lot­to

TV Tidningen - - DAGENS -

18.00

Lo­ket må ha läm­nat ”Bin­go­lot­to” men pro­gram­met tuf­far vi­da­re och läg­ger nu ännu en sä­song bakom sig.

Ag­ne­ta Sjö­din och Lot­ta Eng­berg tu­ras nor­malt om som pro­gram­le­da­re i ”Bin­go­lot­to” men un­der sä­songs­fi­na­len är bå­da på plats.

– Det är jät­te­kul att job­ba med Lot­ta, hon är en frisk fläkt, all­tid spon­tan och varm, sä­ger Ag­ne­ta Sjö­din.

Ag­ne­ta Sjö­din har setts i klas­sis­ka pro­gram som ”Tur i kär­lek”, ”Sik­ta mot stjär­nor­na” och ”Fång­ar­na på for­tet”. Men nu har ock­så ”Bin­go­lot­to” bli­vit en fa­vo­rit för hen­ne.

– Jag äls­kar att job­ba med di­rekt­sänd­ning, det är en spe­ci­ell nerv. Se­dan är jag väl­digt för­tjust i te­le­fon­sam­ta­len där män­ni­skor från Sve­ri­ges al­la hörn ring­er in och vad som helst kan hän­da. Det känns ock­så myc­ket hed­ran­de att le­da ett pro­gram som drar in peng­ar till Svenskt för­e­nings­liv.

Sä­songs­av­slut­ning­en gäs­tas av Al­lan Svens­son, Ola Fors­med och Lars-Åke Wil­helms­son och Ag­ne­ta Sjö­din ut­lo­var en färg­stark fi­nal.

– Det blir gläd­je, vär­me, spon­ta­ni­tet och en mas­sa här­li­ga vins­ter. Na­tur­ligt­vis blir det stor­sla­gen underhållning och över­rask­ning­ar ock­så. Det ska bli kul.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.