Fors­ka­re sö­ker pla­net

Step­hen Hawking: Mänsk­lig­he­tens störs­ta ut­ma­ning

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

21.00

Fy­si­kern Step­hen Hawking häv­da­de att vi mås­te ko­lo­ni­se­ra en ny pla­net för att över­le­va som art. Men vart skul­le vi ta vägen?

Do­ku­men­tä­ren ”Step­hen Hawking: Mänsk­lig­he­tens störs­ta ut­ma­ning” blev klar pre­cis in­nan den be­röm­de pro­fes­sorn av­led i mars 2018. I den ger sig den fransk-svens­ka fy­si­kern och för­fat­ta­ren Christop­he Gal­fard, som ha­de Ste­ven Hawking som hand­le­da­re på uni­ver­si­tet i Cam­bridge, ut på jakt ef­ter mänsk­lig­he­tens nya hem.

– Jag tror, pre­cis som Step­hen, att om vi vill över­le­va på lång sikt så mås­te vi bo på fle­ra pla­ne­ter, sä­ger han i do­ku­men­tä­ren.

Till­sam­mans med Da­ni­el­le Ge­or­ge, pro­fes­sor i elektro­tek­nik, träf­far Gal­fard per­so­ner som re­dan ar­be­tar med ut­ma­ning­en. Hur ko­lo­ni­se­rar vi en ny pla­net? Vil­ka läm­par sig? Hur ska vi ta oss dit? Det är brå­da da­gar för fors­kar­na – Hawking trod­de mot slu­tet av sitt liv att vi kom­mer att be­hö­va läm­na jor­den in­om hund­ra år. 89 pro­cent av rymd­fors­kar­na hål­ler, en­ligt fil­men, med.

KOLONISERING Step­hen Hawking trod­de att män­ni­skan kom­mer att be­hö­va bo på fle­ra pla­ne­ter. Da­ni­el­le Ge­or­ge och Christop­he Gal­fard grä­ver i frå­gan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.