Grab­ben i gra­ven bred­vid

TV Tidningen - - FILM KANALER -

20.00

Kjell Sund­valls pu­blik­suc­cé är en bå­de ro­lig och gri­pan­de kär­leks­hi­sto­ria. Fil­men blev Mi­chael

Nyqvists (1960– 2017) rik­tigt sto­ra ge­nom­brott, han spe­lar mjölk­bon­den

Ben­ny. Eli­sa­bet Carls­son är bib­li­o­te­ka­ri­en De­sirée och helt ovän­tat upp­står he­ta käns­lor mel­lan det väl­digt oma­ka pa­ret. (2002)

Mi­chael Nyqvist i sin ge­nom­brotts­film.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.