Their fi­nest hour

TV Tidningen - - FILM KANALER -

15.20

Film­ti­teln syf­tar på ett be­römt Winston Chur­chill- tal från 1940. Lo­ne Scher­fig har hit­tat pre­cis rätt ton av all­var, nostal­gi och hu­mor i histo­ri­en om in­spel­ning­en av en pro­pa­gan­da­film un­der and­ra världs­kri­get. Gem­ma Ar­ter­tons roll­fi­gur job­bar vid brit­tis­ka krigs­mi­ni­s­te­ri­et, Sam Cla­flin spe­lar en kol­le­ga hon blir kär i. (2017)

En pro­pa­gan­da­film ska spe­las in un­der kri­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.