Bil­da­de kol­lek­tiv för ut­stöt­ta

Nun­nan och nar­ko­ma­ner­na

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

18.45

För 26 år se­dan star­ta­de Inge Nor­ling ett kol­lek­tiv för nar­ko­ma­ner och hem­lö­sa. Nu ska hon dra sig till­ba­ka.

Se­dan 1990 har Inge Nor­ling dri­vit ett ka­tolskt kol­lek­tiv i den lil­la dans­ka byn Arn­borg. Till det gu­la hu­set kom­mer per­so­ner som le­ver ett liv präg­lat av nar­ko­ti­ka­miss­bruk, våld el­ler pro­sti­tu­tion. Do­ku­men­tä­ren ”Nun­nan och nar­ko­ma­ner­na” föl­jer den 83-åri­ga fö­re­stån­da­ren un­der hen­nes sista år i hu­set.

– Det har ald­rig va­rit ett be­hand­lings­stäl­le, och det är hel­ler ing­et pen­sio­nat. Det är ett kol­lek­tiv, sä­ger hon i do­ku­men­tä­ren.

Här ska al­la ta an­svar och hjäl­pa till med det som be­hövs, allt från mat­lag­ning och tvätt till träd­gårds­ar­be­te.

Inge Nor­ling var på väg att gå i klos­ter när hon in­såg att hon i stäl­let vil­le gö­ra skill­nad för män­ni­skor ute i verk­lig­he­ten. Hon lev­de tio må­na­der som hem­lös in­nan hon star­ta­de kol­lek­ti­vet.

Bland pall­kra­gar­na ute i trädgården står Per. Han tyc­ker det är skönt att det all­tid finns nå­got att gö­ra.

– Jag har miss­bru­kat näs­tan allt som går att miss­bru­ka. Ha­de jag in­te kom­mit hit för tio år se­dan så ha­de jag va­rit död i dag. Det är jag sä­ker på, sä­ger han.

LÄM­NAR SITT LIVSVERK Fö­re­stån­da­ren för det ka­tols­ka kol­lek­ti­vet, Inge Nor­ling, ska dra sig till­ba­ka – men upp­brot­tet blir in­te helt lätt. Vi får föl­ja hen­ne i do­ku­men­tä­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.