Kom­pli­ce­rad sits

De sto­ra trä­den

TV Tidningen - - DAGENS -

15.00

Ame­ri­kanskt dra­ma som ut­spe­las år 1900. Jim Fal­lon ( Kirk Douglas) är en gi­rig tim­mer­man som vill hug­ga ned uråld­ri­ga sekvo­ja­träd i Ka­li­for­ni­en. I om­rå­det bor en re­li­giös grupp, kvä­ka­re, för vil­ka trä­den har en re­li­giös be­ty­del­se. De­ras le­da­re ( Char­les Me­re­dith, 1894–1964) mot­sät­ter sig på al­la tänk­ba­ra sätt ex­plo­a­te­ring­en av om­rå­det. Jim Fal­lon blir kär i hans dot­ter ( Eve Mil­ler, 1923–1973), men tän­ker in­te lå­ta det stop­pa ho­nom. Se­dan föl­jer en rad kom­pli­ka­tio­ner, bå­de när det gäl­ler trä­den och kär­le­ken …

Väl­spe­lat och väl­gjort, men ing­en märk­vär­dig histo­ria och li­te väl för­ut­säg­bart.

Kult­fak­ta: Den här fil­men gjor­des på den ti­den när kän­da skå­de­spe­la­re ha­de kon­trakt med oli­ka film­bo­lag. Kirk Douglas – som snart fyl­ler 102 år – var miss­nöjd med sitt av­tal med War­ner Brot­hers, där­för gjor­de han den här fil­men gra­tis för att på så sätt bli fri­släppt från kon­trak­tet. (The big tre­es, 1952)

KONFLIKTLADDAT Den gi­ri­ge tim­mer­man­nen Jim Fal­lon (Kirk Douglas) vill ex­plo­a­te­ra uråld­ri­ga sekvo­ja­träd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.