”Man har släppt in lju­set igen”

Na­tio­nal­mu­se­um – lju­set åter­vän­der

TV Tidningen - - DAGENS -

20.00

Na­tio­nal­mu­se­um i Stock­holm har va­rit stängt för re­no­ve­ring i fem år. Men nu är det dags att vi­sa vad man åstad­kom­mit.

– Man har släppt in lju­set igen och gjort mu­se­et öpp­na­re och mer till­gäng­ligt, sä­ger an­tik­ex­per­ten och pro­du­cen­ten Li Pamp som un­der två och ett halvt år har följt spe­ci­a­lis­ter och ar­ki­tek­ter hack i häl.

När be­sö­kar­na i mit­ten av ok­to­ber kom­mer till­ba­ka till det sto­ra sten­hu­set på Bla­si­e­hol­men är det till ett av värl­dens mo­der­nas­te mu­se­er. På hem­si­dan lo­var man att ”bå­de män­ni­skor­na och kons­ten ska stå i cent­rum”.

– Man har i prin­cip lyft på varen­da plan­ka och ploc­kat ner varen­da ro­sett i tak och på väg­gar. Det har va­rit som att by­ta ben­märg på en väl­digt sjuk pa­ti­ent, sä­ger Li Pamp och skrat­tar.

När Na­tio­nal­mu­se­um in­vig­des 1866 var det ett av de mo­der­nas­te i sitt slag i värl­den och lju­set var tänkt att spe­la en stor roll.

– Men gans­ka snabbt bör­ja­de man sät­ta igen föns­ter ef­ter föns­ter. Man be­höv­de mer väg­gy­ta till kons­ten och fler rum till per­so­na­len. Så mu­se­et var ald­rig så ljust som det var tänkt. Nu har man öpp­nat upp al­la föns­ter igen.

Li Pamp.GAM­MALT OCH NYTT ”Det gäl­ler att vår­da kul­tur­ar­vet sam­ti­digt som man in­ji­ce­rar det med mo­dern tek­no­lo­gi”, sä­ger Li Pamp om re­no­ve­ring­en av Na­tio­nal­mu­se­um. I do­ku­men­tä­ren får vi föl­ja ar­be­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.