Lyx­ho­tell i fo­kus

Grand Ho­tel

TV Tidningen - - DAGENS -

21.45

Norskt dra­ma där ko­mi­kern At­le An­ton­sen över­ty­gar i en dra­ma­tisk roll, som en själv­upp­ta­gen al­ko­ho­li­se­rad suc­cé­för­fat­ta­re som hop­pas bo­ta sin skriv­kramp ge­nom att flyt­ta in på Oslos mest kän­da lyx­ho­tell. En väl­digt an­norlun­da roll för An­ton­sen, men han för­val­tar den väl­digt väl. En li­te ovän­tad vän­skap med en ung grabb ( Hå­kon Bøh­mer) med oli­ka di­a­gno­ser, son till re­cep­tio­nis­ten ( Ve­ra Vi­ta­li) på ho­tel­let, kom­mer att för­änd­ra för­fat­ta­ren. Vi­ta­li är myc­ket bra i den vik­ti­ga bi­rol­len. Den fjär­de hu­vud­rol­len kan man sä­ga att det klas­sis­ka ho­tel­let i sig spe­lar, al­la dess hem­li­ga vrår.

Kult­fak­ta: Re­gis­sö­ren Arild Fröh­li­ch är del­vis upp­vux­en just i ho­tell­mil­jö. (2016)

HOTELLIV Ve­ra Vi­ta­li ses i rol­len som ho­tellre­cep­tio­nist, och mam­ma till den unge grab­ben No­ah (Hå­kon Bøh­mer).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.