”Jag var rätt då­ligt för­be­redd”

Klass­fes­ten

TV Tidningen - - DAGENS -

När mu­si­kern Plu­ra Jons­son ska min­nas si­na ung­dom­sår i ”Klass­fes­ten” har han jät­te­kul, men täv­ling­en blir en ut­ma­ning.

– Jag tac­ka­de ja till att va­ra med ut­an att ha sett pro­gram­met. Jag ha­de in­te för­stått att det var en täv­ling. Jag var allt­så rätt då­ligt för­be­redd, sä­ger Plu­ra Jons­son.

Ett mo­ment i täv­ling­en är att gäs­ten ska gå upp på läk­ta­ren och pe­ka ut så många av si­na gam­la klass­kam­ra­ter som möj­ligt. När det var dags för Plu­ra fick han käm­pa hårt.

– Jag kun­de in­te ploc­ka ut så många, det var ju 50 år se­dan jag gick ut sko­lan. Det var som att blic­ka ut över en buss­last med pen­sio­nä­rer, sä­ger han och skrat­tar.

Plu­ra minns sin skol­tid som bra även om själ­va plug­gan­det in­te var det ro­li­gas­te.

– Jag var ing­en stjär­na i sko­lan, men jag höll mig fly­tan­de. Jag gil­la­de äm­nen som svens­ka, geo­gra­fi och histo­ria. På fri­ti­den var det mu­sik som gäll­de. Jag och mi­na kom­pi­sar var rik­ti­ga nör­dar som be­ställ­de ski­vor från USA.

Be­ty­gen räck­te in­te till för vi­da­re stu­di­er och för­sö­ket att bli sjö­man slog in­te hel­ler väl ut.

– Så då åter­stod ba­ra att bli rock­stjär­na, sä­ger Plu­ra Jons­son.

MINNS TILL­BA­KA ”Jag var ing­en stjär­na i sko­lan”, sä­ger Plu­ra Jons­son (t v), som med­ver­kar i ”Klass­fes­ten” till­sam­mans med Rachel Mo­lin (t h). I mit­ten pro­gram­le­da­ren Renée Ny­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.