Själv­bi­o­gra­fiskt

Tro­lö­sa

TV Tidningen - - DAGENS -

20.15

Liv Ull­manns gans­ka kon­ven­tio­nel­la iscen­sätt­ning av ett lad­dat Ing­mar Berg­man­ma­nus med up­pen­ba­ra själv­bi­o­gra­fis­ka in­slag. Det är en se­de­lä­ran­de histo­ria om hur kär­le­ken all­tid har sitt pris.

En äld­re man kal­lad ”Bergman” ( Er­land Jo­sep­h­son, 1923–2012), sit­ter och minns den gam­la kär­leks­hi­sto­ri­en. Hur Ma­ri­an­ne ( Le­na End­re) var gift med Mar­kus ( Tho­mas Han­zon), en fram­gångs­rik di­ri­gent som of­ta är ute på tur­né. Hans bäs­ta vän Da­vid ( Kris­ter Hen­riks­son) tar då till­fäl­let i akt att frå­ga Ma­ri­an­ne om han får lig­ga med hen­ne. Snart är de in­vol­ve­ra­de i en pas­sio­ne­rad kär­leks­af­fär. När de av­slö­jas drar en bit­ter vård­nads­strid om pa­rets lil­la dot­ter igång. Tri­ang­eld­ra­mat lyf­ter fram­för allt tack va­re bra spel av Le­na End­re, Kris­ter Hen­riks­son och Tho­mas Han­zon.

Fil­men vi­sa­des i Can­nes och Le­na End­re vann en Guld­bag­ge som det årets bäs­ta skå­de­spe­lers­ka. In­nan fil­men vi­sas sänds en färsk dokumentär om skild­rar sam­ma histo­ria. (2000)

PAS­SIO­NE­RAT Ma­ri­an­ne (Le­na End­re) och Da­vid (Kris­ter Hen­riks­son) in­le­der en ut­omäk­ten­skap­lig kär­leks­af­fär.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.