Za­rem­ba grans­kar sitt liv

Ba­bel

TV Tidningen - - DAGENS -

20.00 Vec­kans ”Ba­bel” tar med jour­na­lis­ten och för­fat­ta­ren Ma­ci­ej Za­rem­ba till Po­len där han un­der 1960-ta­let väx­te upp som ton­å­ring.

An­led­ning­en till re­san är Ma­ci­ej Za­rem­bas se­nas­te bok, den själv­bi­o­gra­fis­ka ro­ma­nen ”Hu­set med de två tor­nen”. Där be­rät­tar han sin egen, men även sin fa­miljs histo­ria.

När Za­rem­ba var 17 år kom hans mam­ma hem en dag och sa­de att de mås­te fly från Po­len. Först då fick han ve­ta att hon var ju­din­na. Året var 1968 och re­gi­men ha­de star­tat en an­ti­se­mi­tisk kam­panj med syf­tet att splitt­ra den de­mo­kra­tis­ka op­po­si­tio­nen.

– Min mam­ma var de­spe­rat, hon vil­le där­i­från. Hon vil­le in­te bli för­ned­rad igen och hon vil­le skyd­da si­na barn, sä­ger han.

Var­för ha­de in­te din mam­ma be­rät­tat om sin ju­dis­ka börd, tror du?

– He­la boken för­sö­ker sva­ra på just den frå­gan. Jag vå­ga­de ald­rig frå­ga hen­ne, hon skul­le ha känt sig ifrå­ga­satt och det var det värs­ta som kun­de hän­da.

Att Za­rem­ba har levt sitt vux­na liv i ett slags ex­il tror han har på­ver­kat hans liv i en po­si­tiv rikt­ning.

– Jag tän­ker gans­ka of­ta på vem jag ha­de bli­vit om vi ha­de stan­nat kvar. Jag ha­de an­tag­li­gen bli­vit en mer osym­pa­tisk per­son. Den pols­ka bi­o­to­pen ha­de för­stärkt mi­na säm­re si­dor: gräl­sju­kan och nar­cis­sis­men.

BOKAKTUELL ”Det är en hän­del­se som ser ut som en tan­ke att jag skrev boken just nu. Först när den kom­mit ut in­såg jag hur aktuell den är”, sä­ger jour­na­lis­ten och för­fat­ta­ren Ma­ci­ej Za­rem­ba.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.