Ett mo­dernt sla­ve­ri

Var­för sla­ve­ri: Hem­hjälp i hel­ve­tet

TV Tidningen - - DAGENS -

22.00

Sex­u­el­la över­grepp, tra­kas­se­ri­er, våld och ar­bets­da­gar på 18 tim­mar. Det är vad många kvin­nor mö­ter i jak­ten på ett bätt­re liv.

Den dans­ka do­ku­men­tä­ren be­skri­ver det så kal­la­de ka­fa­la­sy­ste­met, ett slags raf­fi­ne­rat jobb­traf­fic­king. I län­der som Qa­tar, Li­ba­non, Jor­da­ni­en och Sau­dia­ra­bi­en finns tu­sen­tals kvin­nor som le­ver som hus­hålls­sla­var ut­an möj­lig­het att fly. För up­pe­hålls- och ar­bets­till­stånd krävs det att nå­gon, i prak­ti­ken ar­bets­gi­va­ren, ga­ran­te­rar ar­bets­ta­ga­rens vis­tel­se i lan­det och of­ta be­slag­tas per­so­nens pass.

FAST I HEM­MET Vi får in­blick i ett sy­stem där ar­bets­gi­va­ren står för ar­be­tar­nas up­pe­hålls­till­stånd och be­slag­tar de­ras pass.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.