” Tit­tar­na får se hur viär – på rik­tigt”

När tv-pro­fi­len An­ders Bagge vill pre­sen­te­ra sin nya kär­lek Jo­han­na Lind för det svens­ka fol­ket blir det i form av en re­a­li­ty­se­rie. Nu har ”Cirkus Bagge” pre­miär.

TV Tidningen - - DAGENS - He­le­na Björkvall ab­tv@tt.se

– Jag vill vi­sa upp min star­ka kär­lek till Jo­han­na, och att al­la ska få se vil­ken fin tjej hon är. Och så vill jag vi­sa hur min var­dag ser ut ef­ter kon­fet­tin, när ”Idol”-ka­me­ror­na slock­nat, sä­ger An­ders Bagge, som är en av ju­ry­med­lem­mar­na i ta­lang­täv­ling­en.

I åt­ta tims­långa av­snitt får vi föl­ja pa­ret och de­ras liv till­sam­mans. Det blir en fart­fylld re­sa med ar­be­te, hus­re­no­ve­ring, bröl­lops­pla­ne­ring, stress, gräl, hun­dar, kär­lek och till slut – bröl­lop. Mitt i allti­hop bry­ter An­ders Bagge dess­utom be­net.

– Ef­ter att Sve­ri­ge vun­nit en VM-match i som­ras blev jag så glad att jag vil­le vi­sa min kom­pis ett Zla­tan- trick ute på gräs­mat­tan. Men vat­ten­spri­da­ren ha­de stått på så det var jät­te­halt. Jag ram­la­de så il­la att jag fick gå med gips och pjäxa res­ten av som­ma­ren, sä­ger han.

Gil­lar ord­ning och re­da

Det är ett oma­ka par vi får lä­ra kän­na. Hud­te­ra­peu­ten Jo­han­na Lind be­skri­ver sig som en per­son som gil­lar pla­ne­ring och ord­ning och re­da me­dan ett av An­ders Bag­ges mer fram­trä­dan­de drag är att han vill ”ta da­gen som den kom­mer”.

– Jag är mer som ett Ex­ce­lark me­dan An­ders är som ett vitt pap­per. Jag vill ha ord­ning och re­da och gil­lar att pla­ne­ra sa­ker, me­dan An­ders är mer ka­os, sä­ger Jo­han­na Lind, och skrat­tar.

Hon tyc­ker att se­ri­ens namn är mitt i prick, att den be­skri­ver de­ras liv pre­cis som det är.

– Det kun­de in­te ha bli­vit ett bätt­re namn, det är pre­cis som det är. Var­da­gen är som en så­dan där hjärt­fre­kvensmä­ta­re, det är upp och ner i dju­pa da­lar och höga top­par. Och tur är väl det an­nars vo­re man ju död, sä­ger hon.

Göm­mer sitt sam­lan­de

Att An­ders Bagge dess­utom är en stor­sam­la­re av rang som in­te kan slänga en pryl har hans fru löst på ett smi­digt sätt.

– Hon ba­ra suc­kar när jag hand­lar. Se­dan säl­jer hon pry­lar­na bak­vä­gen. Helt plöts­ligt lig­ger de ute på Bloc­ket igen, sä­ger han ut­an att lå­ta ett dugg led­sen.

Det är upp och ner i dju­pa da­lar och höga top­par

Det är in­te di­rekt fri­mär­ken el­ler an­nat smått som ham­nar i göm­mor­na. I träd­går­den står det till ex­em­pel ett rik­tigt flyg­plan, och i käl­la­ren trängs gam­la krigs­mo­tor­cyklar med en flyg­si­mu­la­tor och sto­ra spel­kon­so­ler.

– Käl­la­ren på 400 kvadrat­me­ter är fylld med pry­lar. Men nu har

jag hit­tat en nytt stäl­la att göm­ma sa­ker på, som Jo­han­na in­te vet om.

Pla­ne­rar bröl­lop

”Cirkus Bagge” var först tänkt att skild­ra bröl­lops­pla­ne­ring­en och se­dan run­das av med själ­va bröl­lo­pet, men det blev mer – myc­ket mer.

– Det är väl­digt na­ket, vi vi­sar in­te upp nå­gon fa­sad ut­an tit­tar­na får se hur vi är – på rik­tigt. De får föl­ja med på re­sor, när vi ar­be­tar, när vi grä­lar och in­te minst får de in­blick i en re­jäl hus­re­no­ve­ring, sä­ger Jo­han­na Lind.

Men ett stort här­ligt bröl­lop blir det och då är ka­me­ror­na na­tur­ligt­vis på.

– Det var ett helt fan­tas­tiskt bröl­lop som in­ne­höll allt man nå­gon­sin kan öns­ka. Det gick ut­an­för al­la kon­ven­tio­ner och vi ha­de al­la hun­dar­na med oss i kyr­kan, sä­ger Jo­han­na Lind.

Fo­to: PÄR BÄCKSTRAND/TV4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.