Ny se­rie ba­se­rad på podcast

Ho­me­coming

TV Tidningen - - HÖJDARE PÅ WEBBEN -

Ama­zon Pri­me

I dra­ma­se­ri­en ”Ho­me­coming” gör Hol­ly­wood­stjär­nan Ju­lia Ro­berts sin förs­ta hu­vud­roll i en tv-se­rie. Hon spe­lar Hei­di Berg­man som för någ­ra år se­dan ar­be­ta­de på en in­sti­tu­tion som hjäl­per hem­vän­dan­de sol­da­ter att kom­ma till­ba­ka in i det ci­vi­la sam­häl­let. Nu job­bar hon som ser­vi­tris, och en dag kon­tak­tas hon av det ame­ri­kans­ka för­svars­de­par­te­men­tet som bör­jar stäl­la frå­gor om hen­nes för­ra ar­bets­plats.

Sam Es­mail (”Mr Ro­bot”) har re­gis­se­rat det psy­ko­lo­gis­ka dra­mat som är ba­se­rat på podcas­ten ”Ho­me­coming” av Mi­cah Bloom­berg och Eli Ho­rowitz – som dess­utom är med­ska­pa­re till tv-se­ri­en. Step­han Ja­mes och Shea Whig­ham har ock­så fram­trä­dan­de rol­ler.

Ti­di­ga­re so­ci­al­ar­be­ta­ren Hei­di kon­tak­tas av för­svars­de­par­te­men­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.