Älskad och ex­plo­a­te­rad na­tur

Cu­ri­o­si­ty and con­trol

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

20.00

Om vår kom­plexa re­la­tion till na­tu­ren och den fi­na lin­jen mel­lan ny­fi­ken­het och kon­troll hand­lar do­ku­men­tä­ren ”Cu­ri­o­si­ty and con­trol”.

Upp­stop­pa­de fåg­lar sit­ter på av­ka­pa­de gre­nar och zebror körs runt på hjul. I en bur går en go­ril­la som in­te har sett sin na­tur­li­ga mil­jö på 25 år. Många djur­par­ker och na­tur­hi­sto­ris­ka mu­se­um har som mål att fö­ra män­ni­skan och na­tu­ren när­ma­re varand­ra. Men vem vin­ner mest på det, dju­ren el­ler vi? Kring det­ta re­flek­te­rar djur­parks­che­fer, histo­ri­ker, för­fat­ta­re och ar­ki­tek­ter i Al­bin Bib­loms dokumentär.

– Vi har al­la upp­levt de där ögon­blic­ken där vi blir tag­na av na­tu­rens skön­het och un­der­verk – och vi vill ha mer. Vi vill gö­ra det vi kan för att spa­ra och be­va­ra, det är vårt mål, sä­ger Step­hen C Qu­inn på Ame­ri­can Mu­se­um of Na­tu­ral Histo­ry i do­ku­men­tä­ren.

På Ches­ter Zoo, en av Stor­bri­tan­ni­ens störs­ta djur­par­ker, be­rät­tar ar­ki­tek­ten Ki­e­ran Stan­ley om par­kens pla­ne­ra­de ut­bygg­nad. För­fat­ta­ren Pe­ne­lo­pe Bodry–San­ders har skri­vit om djurs be­te­en­den och be­rät­tar om en av de mest fa­sci­ne­ran­de män­ni­skor­na hon vet – ut­fors­ka­ren och kon­ser­va­torn Carl Ake­ley.

DUBBLA BUDSKAP Vi tyc­ker of­ta att den är vac­ker och har en öns­kan om att be­va­ra – men syss­lar även med ex­plo­a­te­ring. I do­ku­men­tä­ren får vi ve­ta mer om män­ni­skans re­la­tion till na­tu­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.