”Vi väx­te ihop väl­digt fort”

Så myc­ket bätt­re

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

20.00

Charlotte Perrellis dag bör­jar i får­ha­gen och slu­tar med en fest i kär­le­kens tec­ken.

I pre­miä­ren av ”Så myc­ket bätt­re” ut­tryck­te Charlotte Per­rel­li sin ner­vo­si­tet över vil­ka av hen­nes lå­tar som skul­le dy­ka upp kring mid­dags­bor­det. ”Vad myc­ket skit­lå­tar det finns!” sa­de hon då och skrat­ta­de gott.

– Jag syf­ta­de på min gam­la dans­bandska­ta­log. Det är fle­ra lå­tar som jag in­te ens kom­mer ihåg och många som känns mos­si­ga. Men ing­en val­de de lå­tar­na som tur var, sä­ger sång­ers­kan.

Tvärtom så njöt hon av att få hö­ra si­na lå­tar i nya ver­sio­ner.

– Det var så spe­ci­ellt, det kän­des som en mi­ni­bröl­lops­dag. Vis­sa gjor­de det så bra att jag blev helt knäckt!

Charlotte Per­rel­li väx­te upp på en gård på lan­det, men har ald­rig fått lä­ra sig att klip­pa får. Där­för pas­sar hon på att ta med Lin­nea Hen­riks­son och Stor till en bond­gård. Dess­utom be­rät­tar hon om hur det var att vin­na Eu­ro­vi­sion Song Con­test.

Hon ser till­ba­ka på Got­landsvis­tel­sen med vär­me.

– Det kän­des hal­vo­be­hag­ligt in­nan jag kom dit. Men vi väx­te ihop väl­digt fort och vän­ska­pen med al­la des­sa fi­na män­ni­skor är nå­got jag kom­mer att bä­ra med mig länge.

MYC­KET PÅ GÅNG Charlotte Per­rel­li är ak­tu­ell med en själv­bi­o­gra­fi. Hon fi­rar ock­så tju­go år som ar­tist näs­ta år och åker till vå­ren ut på en kon­sert­hustur­né. Men först ser vi hen­ne i ”Så myc­ket bätt­re”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.