De får en ovän­tad fa­mil­je­med­lem

Mon­ky

TV Tidningen - - FILMKANALER -

19.00

Ma­ria Blom skild­rar i sin se­nas­te film med varm hand en svensk fa­milj som un­der en svår stund i li­vet får be­sök av – en apa. Mon­ky, som den kal­las, är en di­gi­talt ska­pad gib­bo­na­pa som far runt som en an­nan Herr Nilsson i Pip­pi Långstrump­fil­mer­na. Fa­mil­jen, för­äld­rar­na ( Jo­han Pe­ters­son, Fri­da Hall­gren) och el­va­å­ri­ge so­nen Frank ( Ju­li­us Ji­me­nez Hu­go­son) dri­ver en ski­dan­lägg­ning nå­gon­stans i Sve­ri­ge. Det går så­där. Sam­ti­digt har de drab­bats av en stor sorg. Mor­mor – Ing-Ma­rie Carlsson, bra i en vik­tig bi­roll – är den som för­sö­ker se ra­tio­nellt på allt i till­va­ron. Apans an­komst le­der till ko­mis­ka och and­ra för­veck­ling­ar. Så små­ning­om ham­nar fa­mil­jen i Thai­land. (2017)

En fa­milj i sorg hit­tar en apa i sin träd­gård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.