Mys­tiskt och oför­ut­säg­bart

Bla­de run­ner 2049

TV Tidningen - - FILMKANALER -

Rid­ley Scotts ori­ginal­film från 1982 är en klas­si­ker i gen­ren. Skild­rar en fram­tid (år 2019) i ett stän­digt reg­nigt Los Ang­e­les där Har­ri­son Ford spe­lar en ”bla­de run­ner” som ja­gar ”re­pli­kan­ter”. För­la­gan till fil­men är Philip K Dick-ro­ma­nen ”Andro­i­dens dröm­mar”. De­nis Vil­le­neu­ves upp­föl­ja­re är be­tyd­ligt bätt­re. Ut­spe­las år 2049 och är än­nu mer mys­tisk, flum­mig och oför­ut­säg­bar. Har­ri­son Ford spe­lar sam­ma roll. Men är han män­ni­ska el­ler re­pli­kant? Ry­an Gos­ling spe­lar K, en bla­de run­ner ute för att lö­sa pro­ble­men mel­lan mänsk­lig­he­ten och re­pli­kan­ter­na. Med Ana de Ar­mas, Syl­via Ho­eks och Ro­bin Wright i vik­ti­ga rol­ler. (2017)

En bla­de run­ner (Ry­an Gos­ling) på nya upp­drag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.