Så här täv­lar du:

TV Tidningen - - KRYSSET -

Bok­stä­ver­na i de fär­ga­de, num­re­ra­de ru­tor­na bil­dar en lös­nings­kod som kan ut­lä­sas som ett fyr­siff­rigt tal, till ex­em­pel ARTON TJU­GO (1820) el­ler TRE FEM NIO ETT (3591).

SVAR MED SWISH

I be­lopps­fäl­tet skri­ver du 10 kro­nor. I med­de­lan­de­fäl­tet skri­ver du din postort (mel­lanslag) TV (mel­lanslag) lös­nings­kod. Skic­ka ditt swish till num­mer 123 502 68 02. Kos­tar 10 kro­nor. Skriv in­te ditt namn, det får vi au­to­ma­tiskt.

SVAR MED TE­LE­FON

Ring 0939–114 70 70. Följ de ta­la­de an­vis­ning­ar­na, upp­ge täv­lings­num­mer 99 och lös­nings­kod. Bå­de mo­bil­te­le­fon och fast te­le­fon går bra. Du kan in­te täv­la från dolt el­ler ore­gi­stre­rat num­mer. Kos­tar 10 kro­nor.

Det går in­te att sva­ra med ore­gi­stre­ra­de kon­tant­kort. För mer in­fo, vänd dig till din mo­bi­lo­pe­ra­tör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.