BUICK GSX – MUSK­LER I RÖNTGENLJUS

Buick GSX är en för­bi­sedd pro­dukt av den ame­ri­kans­ka mus­kel­bil­se­ran. En av de kvic­kas­te mus­kel­bi­lar som byggts, få till­ver­ka­de och ba­ra en hand­full har över­levt. Den li­me­grö­na -71:an är sär­skilt ex­o­tisk ge­nom sin svens­ka histo­ria.

USA-Klassiker - - Innehåll - TEXT: STAF­FAN ER­LANDS­SON FOTO: SI­MON HAMELIUS

Dju­pa­na­lys av ett kraft­vidun­ders al­la un­der­ba­ra be­stånds­de­lar.

På en av­styc­kad gård ut­an­för Kniv­s­ta bor Kjell Gran­ström. Där finns två la­dor, varav den ena har en kom­plett bil­verk­stad. Kjell har dess­utom byggt ett re­jält ga­rage med plats för fin­bi­lar­na. Kjell är en Buick– en­tu­si­ast ut­ö­ver det van­li­ga. Långt ut­ö­ver det van­li­ga! Här står två (!) äk­ta Buick GSX, en van­lig GS, två Elect­ra och en säll­synt Wildcat med till­va­let Gran Sport Per­for­man­ce Group från 1966 – ett till­val som ba­ra fanns 1966. För sä­ker­hets skull har Kjell en GS 455 Stage 1 cab­ri­o­let un­der re­no­ve­ring i verk­sta­den ock­så. Och yt­ter­li­ga­re tret­ton Buick. Dess­utom yt­ter­li­ga­re nå­got ti­o­tal bi­lar från GM:s pro­dukt­pa­lett.

– Allt bör­ja­de då jag var åt­ta år, be­rät­tar Kjell. Jag satt i sand­lå­dan hem­ma på Åland och lek­te med bi­lar då gran­nen, en skepps­re­da­re, kom kö­ran­des i sin nya bil. Det var en Buick Elect­ra 1966 med en bak­ljus­ramp som löp­te längs he­la ak­ter­spe­geln. En syn jag ald­rig glöm­mer.

Sin förs­ta Buick – Elect­ra cab­ri­o­let –66 – köp­te Kjell som 20-åring. 1989 fick han upp ögo­nen för GSX och hit­ta­de fak­tiskt ett ex­em­plar ba­ra nå­gon mil hem­i­från.

– Den var li­te små­ri­sig med bland an­nat läc­kan­de gren­rör och halv­dan lack, men från den­na dag har jag alltid kraf­tigt vur­mat för ud­da Buick­mo­del­ler, sä­ger Kjell, som gi­vet­vis köp­te bi­len.

Bi­lens histo­ria är spän­nan­de. Den be­ställ­des ny av för­sälj­nings­che­fen tilli­ka dis­po­nen­ten Ber­til Joelsson på svens­ka ge­ne­ral­dis­tri­butö­ren för Buick Fol­ke Örnstedt AB. Den skul­le an­vän­das som rul­lan­de re­klam­pe­la­re och var så­le­des ut­rus­tad med i stort sett allt och li­te till.

För någ­ra år se­dan blev Kjell upp­ringd av sam­me Ber­til Joelsson som nu spå­rat upp bi­len.

– Det var ett trev­ligt sam­tal, minns Kjell. Ber­til be­rät­ta­de att det till och med var no­ga med att bi­lar­na fick snit­si­ga re­gi­stre­rings­num­mer, hur nu det gick till un­der en tid då per­son­li­ga skyl­tar in­te fanns. Min bil fick i al­la AB55800, sä­ger Kjell.

Ber­til Joelsson be­rät­ta­de att Buic­ken de förs­ta 300 mi­len an­vän­des som de­mon­stra­tions­bil för åter­för­sälj­ar­be­sök runt om i lan­det in­nan den ham­na­de i för­sälj­nings­hal­len igen. Där stod den till 1972 in­nan förs­te pri­va­ta äga­ren köp­te bi­len.

BI­LENS UT­RUST­NINGSNI­VÅ var ex­tremt hög och en del till­val är in­te helt lätt­för­klar­li­ga.

– Så här i ef­ter­hand har jag för­sökt lis­ta al­la till­val, be­rät­tar Kjell. Det förs­ta som slog mig var vi­nyl­ta­ket, vil­ket Buick in­te tillät som till­val på GSX – det ska helt en­kelt in­te fin­nas. Jag miss­tän­ker dock att man gjor­de ett un­dan­tag ef­tersom det var den svens­ka ge­ne­ral­dis­tri­butö­ren som be­ställ­de, fun­de­rar Kjell.

Bi­len sål­des se­dan vi­da­re och har till­bring­at stör­re de­len av sitt liv i Stock­holmstrak­ten, för­u­tom en tid hos två äga­re i Tors­by.

– När jag gjor­de i ord­ning bi­len byt­te jag allt krom, be­rät­tar Kjell. Själv­klart har jag spa­rat ori­gi­nal­de­lar­na. Jag mon­te­ra­de även 15 tums Ral­lye Whe­els och lac­ke­ra­de om bi­len.

Vär­det på Buick GSX har ökat kraf­tigt, med en topp på strax över 200 000 dol­lar 2008. Yt­terst få av des­sa bi­lar by­ter äga­re idag, men en för­sik­tig upp­skatt­ning för förs­ta årets GSX med Stage 1–till­val och fyr­väx­lad ma­nu­ell lå­da lig­ger på 180 000 dol­lar i USA. Som en följd av bi­lens po­pu­la­ri­tet har många loc­kats att klo­na, det vill sä­ga byg­ga en ko­pia, ba­se­rat på Sky­lark el­ler GS, vil­ket stäl­ler sto­ra krav på kö­pa­ren som mås­te le­ka de­tek­tiv för att kun­na be­kräf­ta bi­lens äkt­het.

– Att byg­ga om en GS till GSX är att för­ned­ra GS:en. Den är unik i sig och ska va­ra unik, kon­sta­te­rar Kjell kort.

Kjells GSX har rul­lat 10 000 mil se­dan ny, varav 500 mil de se­nas­te 25 åren då Kjell ägt bi­len.

FÖR NÅG­RA MÅ­NA­DER se­dan fick Kjell yt­ter­li­ga­re ett spän­nan­de te­le­fon­sam­tal. En her­re und­ra­de li­te för­synt om Kjell möj­li­gen äg­de en grön GSX från 1971.

– Det var so­nen till för­sälj­nings­che­fen, Claes-Gö­ran Joelsson! Han be­rät­ta­de att un­der hös­ten 1971 öv­nings­kör­de han med sin far i GSX:en när bi­len var helt ny. Hans mest fram­trä­dan­de min­ne var att de fick tan­ka väl­digt of­ta, skrat­tar Kjell.

Ro­li­gast var att Claes-Gö­ran spa­rat fle­ra bil­der på bi­len i Stock­holms­tra­fi­ken, bland an­nat par­ke­rad ut­an­för bi­o­graf Asto­ria på Ny­bro­ga­tan i Stock­holm.

– Claes-Gö­rans bil­der var ka­non, be­rät­tar Kjell. Vil­ken käns­la att få se sin bil som den var när den var ny!

Ett upp­drag för som­ma­ren 2015 är att åter­ska­pa den­na bild med bi­len par­ke­rad på ex­akt sam­ma plats som ori­gi­nal­bil­den från 1970, så bli in­te för­vå­na­de om en grönme­tal­lic GSX mull­rar runt på Ny­bro­ga­tan en ti­dig för­som­mar­mor­gon!

Fram­ti­den för Kjell är allt an­nat än oviss – det är Buick för he­la slan­ten. Kanske nå­gon av de mer mind­re uni­ka bi­lar­na kan säl­jas till för­mån för nå­got nytt. Kanske så­pass nytt som från 1980–ta­let!

– På se­na­re tid har jag fått ett sug ef­ter Buick GNX, av­slö­jar Kjell med en drömsk blick mot ho­ri­son­ten.

För den oin­vig­de kan det av­slö­jas att Buick GNX var en ex­trem bil som bygg­des 1987 i så där la­gom sam­lar­loc­kan­de 547 ex­em­plar. I sam­ar­be­te med ASC/McLa­ren kon­stru­e­ra­des en 276 hk stark tur­bo­ma­tad V6, som gav bi­len näs­tan ex­akt sam­ma prestan­da som 1970 års GSX; 0–96 km/h på 5,5 s och kvarts­mi­len på lå­ga 13,43 s. De lyc­ka­des näs­tan!

”FRAM­TI­DEN FÖR KJELL ÄR ALLT AN­NAT ÄN OVISS – DET ÄR BUICK FÖR HE­LA SLAN­TEN.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.