PO­E­TISKT SKIM­RAN­DE FÄRG

USA-Klassiker - - Panorama Design - OLLE WIL­SON

NÄR BIL­TILL­VER­KAR­NA döp­te si­na fär­ger tycks in­spi­ra­tio­nen ha flö­dat på kon­to­ren. Pa­let­ten här in­till från Ram­b­ler 1965 ger prov på bå­de idéri­ke­dom och na­tur­käns­la, långt från bil­värl­dens an­nars så hård­kok­ta språk. Säg ba­ra At­lan­tis DarkAqua och känn hur ett hiss­nan­de bråd­djup öpp­nar sig. En an­nan väl­kom­po­ne­rad ku­lör är Mys­ticGold som av­ger en skatt­kam­mar­hem­lig glans. El­ler upp­lev ex­o­tis­ka Bar­ce­lo­naMe­diumTau­pe som för tan­ken till den gam­la värl­dens re­spek­tin­gi­van­de kul­tur­arv. Tau­pe kanske man in­te ome­del­bart kopp­lar vad det är, men det kan här­le­das till det frans­ka or­det för mull­vad och är en grå­brun lä­der­dof­tan­de ny­ans.

Års­ti­der­na är re­pre­sen­te­ra­de av ku­lö­ri­den­ti­te­ter som vintri­ga Frost White och som­ri­ga So­larYel­low.

Den mör­ka Cor­ralCor­do­van glim­mar trollskt som en norr­ländsk skogs­tjärn bland de lju­sa färg­pro­ven, och det egen­dom­ligt sam­man­sat­ta or­det blir på svens­ka un­ge­fär in­häg­nat häst­skinn. Det lå­ter in­te rik­tigt klokt men kanske finns den språk­li­ga kom­bi­na­tio­nen i nå­got be­grip­ligt sam­man­hang. Cor­ral är en sorts in­häg­nad som bru­kar fin­nas på ame­ri­kans­ka ran­cher och till­hör wes­tern­fil­mer­nas at­tri­but. Det mör­ka häst­skin­net som gär­na an­vänds till ele­gan­ta skor får då möj­li­gen sin för­kla­ring.

Bland al­la frid­ful­la färg­to­ner lar­mar Le­gi­onBlue med kri­gisk in­ten­si­tet me­dan ViscountMe­dium Blue skor­rar ad­ligt i öro­nen.

Även mo­tor­fär­ger­na har till­de­lats namn. In­till den gla­mo­rö­sa Lan­ce­lot Turquo­i­se hu­kar den all­dag­li­ga ma­skinex­te­ri­ö­ren Grey.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.